Ammatillinen koulutus

Jokaiselle suomalaiselle on taattava vähintään ammatillinen tutkinto. Kehittämällä nuorten koulutusta voidaan merkittävästi vaikuttaa työurien pidentymiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn.

Tärkeä osa tavoitetta on kattava nuorten yhteiskuntatakuu, jonka avulla jokaiselle nuorelle taataan työharjoittelu-, opiskelu-, työ- tai kuntoutuspaikka.

Ammatillista tutkintojärjestelmää on kehitettävä työelämän tarpeista lähtien. Ammatillisessa peruskoulutuksessa on tarjottava valmiudet työelämässä selviytymiseen ja kelpoisuus jatko-opintoihin.

 • Ammatillisen peruskoulutuksen laajuudesta on pidettävä kiinni tulevaisuudessakin. Joustavuutta tutkinnon suorittamistavoissa on lisättävä esimerkiksi yhdistämällä oppilaitosmuotoista koulutusta ja oppisopimuskoulutusta.
   
 • Työelämävalmiuksien opetusta on lisättävä kaikessa koulutuksessa. Koulutukseen on sisällytettävä myös työelämän sopimuskäytäntöjen ja työlainsäädännön opetusta.
   
 • Yhteistyötä ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen välillä on lisättävä. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää on uudistettava siten, että rahoitus kannustaa huolehtimaan koko ikäluokan koulutuksesta sekä siitä, että mahdollisimman moni myös suorittaa tutkinnon ja työllistyy valmistumisen jälkeen.
   
 • Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää on uudistettava siten, että rahoitus kannustaa huolehtimaan koko ikäluokan koulutuksesta sekä siitä, että mahdollisimman moni myös suorittaa tutkinnon ja työllistyy valmistumisen jälkeen.
   
 • Ammatillisen koulutuksen on osaltaan murrettava vanhakantaisia sukupuolijakoja miesten ja naisten ammatteihin.
   
 • Aikuisten ammatillisessa koulutuksessa on lisättävä valinnan mahdollisuuksia ammattialan sisällä ja yli koulutusalojen. Tutkinnon osien joustava yhdistäminen palvelee työelämän tarpeita ja voi luoda kokonaan uudenlaista osaamista työelämän tarpeisiin.
   
 • Opistoasteen tutkinnon suorittaneille on kehitettävä muuntokoulutusta, joka mahdollistaa tutkinnon päivittämisen ja laajentamisen ammattikorkeakoulututkinnoksi.

Tutkintojärjestelmä uudistettava

Tutkintojärjestelmää on uudistettava säilyttäen kuitenkin sen kolmiportaisuus: perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Nuorten koulutuksessa tulee tähdätä koko tutkinnon suorittamiseen, jotta he saavuttavat työmarkkinoilla edellytettävän perusosaamisen. Järjestelmän joustavuuden lisääminen on kuitenkin edelleen tarpeen, vaikka tutkinnon osia voi jo nyt suorittaa osa kerrallaan.

SAK pitää tärkeänä, että tutkintojärjestelmää kehitetään hyvässä kolmikantaisessa yhteistyössä hallituksen sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kesken, jotta voidaan turvata koulutuksen työelämäläheisyys.

Ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä on vähennettävä. Se vaatii lisää opetusta, ohjausta, tukitoimia ja työssä oppimisen mahdollisuuksia. Myös opintoalan vaihtamista on helpotettava.

Katso myös
Aikuiskoulutus
Koulutuspolitiikka
Oppisopimuskoulutus