Aikuiskoulutus

Koko aikuisväestön osaaminen on turvattava. Vähän koulutetun aikuisväestön mahdollisuuksia osaamisensa kehittämiseen on tuettava erityistoimin. Osaamista on voitava ylläpitää ja uudistaa koko työuran ajan.

Aikuiskoulutusta tulee kehittää ja suunnitella omana kokonaisuutenaan. On huolehdittava, että hallinnossa ja oppilaitoksissa on riittävästi asiantuntemusta sen kehittämiseksi.

Aikuisten ammatillisessa koulutuksessa on lisättävä valinnan mahdollisuuksia sekä tietyn ammattialan sisällä että yli koulutusalojen. Tutkinnon osien joustava yhdistäminen palvelee työelämän tarpeita ja voi luoda kokonaan uudenlaista osaamista työelämän tarpeisiin.

Vähän koulutetun aikuisväestön osalta koulutuksen rahoitus tulisi saada kannustavaksi siten, että koulutuksen järjestäjillä olisi riittävä motiivi kohderyhmän tavoittamiseen sekä aito mahdollisuus hakevan toiminnan toteuttamiseen. Käytännössä tämä voi tapahtua sekä yksikköhintaan vaikuttamalla että tuloksellisuusrahoitusta kehittämällä. Tutkintomaksut ja opiskelijamaksut tulee poistaa vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevilta aikuisilta.

SAK esittää, että erikoisammattitutkintojen kehittäminen otettaisiin Kataisen hallituskauden aikana yhdeksi kehittämiskohteeksi. Tarkoituksena olisi nostaa erikoisammattitutkintojen asemaa ammatillisen tutkintojärjestelmän mestariluokan tutkintoina.

Näyttötutkintojärjestelmää kehitettävä

Aikaisemmin opitun tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä on uudistettava. Näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta täytyy järjestää sopivassa laajuudessa, ja myös mahdollisuus suorittaa osatutkintoja on otettava huomioon. On varmistettava, että jokainen opiskelija voi suorittaa juuri hänen tarpeisiinsa sopivan tutkinnon.

Näyttötutkintojärjestelmän laajuuteen nähden tutkintotoimikuntien voimavarat ovat olleet jatkuvasti riittämättömät, vaikka asiaan on useissa yhteyksissä kiinnitetty huomiota. On tarpeen harkita, miten tutkintotoimikuntien roolia voisi suunnata myös tutkintojen sisällön kehittämiseen. Tutkintojärjestelmän korkea ja tasainen laatu on voitava turvata.

SAK pitää tärkeänä näyttötutkintoaineistojen kolmikantaista kehittämistä. Myös tutkintojärjestelmän arvioinnin kolmikantaisuudesta on pidettävä huolta.

Aikuisväestöön kohdistuvat ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat tärkeitä. ESR-rahoituksella on kehitetty hyviä palveluita (mm. Opin Ovi -verkostot), mutta myös niiden jatkuvuudesta on huolehdittava. Myös työelämän toimijoiden vertaistukeen perustuvat tieto- ja neuvontapalvelut ovat tärkeä osa aikuisten koulutuspalveluita.

Avoimen korkeakoulun toimintaa aikuisten koulutusväylänä on vahvistettava.

Kataisen hallituskauden aikana olisi tarpeen käynnistää työ vapaan sivistystyön säädösten tarkistamiseksi, jotta ne vastaisivat paremmin monimuotoisia vapaan sivistystyön käytäntöjä ja muotoja. Yhteiskunnallista koulutusta olisi tarpeen lisätä kohdentamalla siihen valtionavustuksia.

Katso myös
Ammatillinen koulutus
Koulutuspolitiikka
Oppisopimuskoulutus