Työttömyys

Kun jäät työttömäksi, sinut lomautetaan tai opintosi päättyvät eikä sinulla ole työpaikkaa, ilmoittaudu välittömästi asuinpaikkasi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimistoon) työttömäksi työnhakijaksi. Voit ottaa yhteyttä työ- ja elinkeinotoimistoon jo siinä vaiheessa, kun olet saanut tiedon työttömäksi jäämisestä.

Ilmoittautuminen työ- ja elinkeinotoimistoon kannattaa hoitaa kuntoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä, sillä työttömyysturvan ehtona on, että työnhakusi on voimassa. Tämä pätee myös silloin, kun teet osa-aikatyötä tai tilapäisluonteisia töitä ja haet soviteltua päivärahaa. Myös omavastuuaika eli se aika, jolta ei makseta työttömyysturvaa, alkaa yleensä vasta sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut työ- ja elinkeinotoimistoon.

Ota työ- ja elinkeinotoimistoon mukaan koulutus- ja työtodistuksesi, erityisesti viimeisin työtodistus. Jos sinut on lomautettu, ota mukaan lomautustodistus.

Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautumisen jälkeen voit hakea työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Hakemuksen saat mm. ammattiliittosi työttömyyskassasta ja työ- ja elinkeinotoimistosta. Lisätietoja näistä etuuksista löydät kohdasta Työttömyysturva.

Jos olet ammattiliiton jäsen, huolehdi ajoissa siitä, että jäsenmaksusi on hoidettu asianmukaisesti. Näin varmistat sen, että voit hakea liiton työttömyyskassasta ansiopäivärahaa eli ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa työttömäksi jäätyäsi.

Muista myös ottaa yhteyttä oman työpaikkasi luottamusmieheen heti, kun olet saanut tiedon työttömäksi jäämisestä. Häneltä saat tietoja omista oikeuksistasi ja toimintaohjeita.


Työttömyysturva

Työttömyysturvaan kuuluvat työttömyyspäiväraha (perus- tai ansiopäiväraha), korotettu päiväraha, soviteltu päiväraha, työmarkkinatuki ja palkkaturva. Työttömät voivat saada muutakin tukea esimerkiksi työnhakua varten. Tässä kohdassa esitellään lyhyesti työttömille suunnattuja tukimuotoja lukuun ottamatta koulutukseen ja muihin työllistymistä edistäviin palveluihin liittyviä tukia, jotka löytyvät alempaa kohdasta Koulutusmahdollisuudet.

Työttömyyspäiväraha

Työttömyyspäivärahaa voit hakea joko työttömyyskassasta tai Kelan toimistosta siitä riippuen, oletko oikeutettu ansiopäivärahaan vai peruspäivärahaan. Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa takautuvasti korkeintaan kolmen kuukauden ajalta ilman erityisen painavia syitä, joten se kannattaa laittaa vireille mahdollisimman pian työttömäksi jäätyäsi ja työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimistoon) ilmoittauduttuasi. Työpaikkasi luottamusmieheltä tai ammattiliittosi työttömyyskassasta saat apua päivärahan hakemisessa.

Työttömyyspäivärahan edellytyksenä on, että

 • olet 17–64-vuotias
 • asut Suomessa
 • olet työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä oleva henkilö, jolle ei ole voitu osoittaa työtä tai koulutusta
 • olet työtön ja ilmoittautunut työ- ja elinkeinotoimistoon

Myös sellainen työnhakija voi saada työttömyyspäivärahaa, joka on välillisesti lakon tai työsulun johdosta joutunut työttömäksi, eikä työriidan tarkoituksena ole aikaansaada muutoksia myös hänen työ- ja palkkasuhteisiinsa. Päivärahaa voidaan myöntää myös 65–67-vuotiaalle, jos hänet on lomautettu toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta tai hänen työnsä estyy sääesteen tai toisten työntekijöiden tai työantajan työtaistelutoimenpiteen vuoksi.

Sinulla on oikeus saada työttömyyspäivärahaa, jos täytät niin sanotun työssäoloehdon. Työssäoloehto täyttyy, kun työntekijä on 28 edellisen kuukauden aikana ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa eli noin 6 kuukautta.

Viikko otetaan huomioon työssäoloehtoa laskettaessa, jos työtä on sen aikana ollut yhteensä vähintään 18 tuntia. Työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemän vuotta päätoimisen opiskelun, sairas- tai äitiysloman, asevelvollisuuden tai muun hyväksyttävän syyn takia.

Ansiopäivärahaan vaaditaan lisäksi vähintään 6 kuukautta kestänyt työttömyyskassan jäsenyys ennen työttömyyden alkamista. Ammattiliiton jäsenenä kuulut myös työttömyyskassaan. Ansiopäiväraha koostuu perusosasta ja hakijan palkkatulojen mukaan määräytyvästä ansio-osasta sekä mahdollisesta lapsikorotuksesta.

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksetaan korotettua päivärahaa.

Yrittäjän työssäoloehtoon vaaditaan, että henkilö on neljän edellisen vuoden aikana työskennellyt yhteensä 18 kuukautta yrittäjänä. Yrittäjäksi ryhtyvä palkansaajien työttömyyskassan jäsen saa kuitenkin hyväkseen kuusi kuukautta jäsenyys- ja työssäoloaikaa, jos hän kuukauden kuluessa yrittäjäksi ryhtymisestä ja työttömyyskassasta eroamisesta liittyy yrittäjäkassaan. Myös yrittäjän tarkastelujaksoa voidaan pidentää samalla tavalla kuin palkansaajillakin.

Työttömyyspäivärahaa maksetaan seitsemän omavastuupäivän jälkeen. Omavastuupäivien ei tarvitse olla peräkkäisiä, mutta niiden tulee kertyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuuaika asetetaan enintään kerran vuodessa ja se lasketaan alkavaksi aikaisintaan siitä päivästä, kun henkilö on ilmoittautunut työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi.

Työttömyyspäivärahan maksaminen voidaan keskeyttää, ellet pidä työnhakuasi voimassa. Sen vuoksi sinun on ilmoittauduttava uudestaan työ- ja elinkeinotoimistoon viimeistään sieltä ilmoitettuna työnhaun uusimispäivänä. Sinun on myös vastattava työ- ja elinkeinotoimistoon yhteydenottoihin. Lisäksi sinun on oltava työnhaun aikana työmarkkinoiden käytettävissä ja valmis vastaanottamaan työtä työmarkkinoilla yleisesti noudatettavilla ehdoilla.

Työttömyyspäivärahaa maksetaan enintään 400 työttömyyspäivältä. Jos henkilölle on kertynyt työhistoriaa alle kolme vuotta, enimmäiskesto on kuitenkin 300 päivää.

Työttömyyspäivärahan enimmäiskesto on poikkeuksellisesti 500 päivää niillä työttömillä, jotka ovat vähintään 58-vuotiaita täyttäessään työssäoloehdon ja ovat työskennelleet vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Lisäksi jos enimmäisaikasi on alkanut jo ennen 1.1.2017, määräytyy sen pituus vuonna 2016 voimassaolleen työttömyysturvalain mukaisesti (500 tai 400 päivää).

Jos olet syntynyt ennen vuotta 1955 ja täytät 59 vuotta ennen kuin työttömyyspäivärahan enimmäisaika täyttyy, on sinulla oikeus ns. lisäpäiviin. Lisäpäivät tarkoittavat, että saat päivärahaa vanhuuseläkkeen alkamiseen saakka, kuitenkin enintään sen kuukauden loppuun asti, jonka aikana täytät 65 vuotta. Lisäpäivillä ollessasi voit jäädä myös vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä jo 62 vuoden iässä.

Jos olet syntynyt vuosina 1955–1956, on sinulla oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin 60-vuotiaana. Vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneillä on oikeus lisäpäiviin 61-vuotiaana.

Jos olet tyytymätön työttömyyskassan tai Kelan työttömyyspäivärahapäätökseen, voit valittaa siitä työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan 30 päivän kuluttua päätöksen saatuasi. Valituksen voit jättää asianomaiseen työttömyyskassaan tai Kelan toimistoon. Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi vielä valittaa 30 päivän sisällä vakuutusoikeuteen. Jos olet ammattiliiton jäsen, saat apua valituksen laatimiseen mm. ammattiliitoltasi.

Lisätietoja
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön ansiopäivärahasivusto
Työ- ja elinkeinotoimistojen työttömyysturvasivusto
Kelan työttömyysturvasivusto
Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT

Soviteltu päiväraha

Työttömyyspäivärahasi maksetaan soviteltuna, jos

 • teet työttömänä ollessasi kaksi viikkoa tai vähemmän aikaa kestävää kokoaikatyötä
 • työaikaasi on lyhennetty lomautuksen johdosta
 • työaikasi on muutettu osa-aikaiseksi
 • olet työttömänä ollessasi aloittanut osa-aikatyön
 • olet työttömänä ollessasi aloittanut sivutoimisen yrityksen tai
 • jatkat päätoimesta työttömäksi jäätyäsi sivutyötäsi

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa, jos työaikasi on enintään 75 % alalla toimivan kokoaikaisen henkilön työajasta. Jokainen ansaittu euro vähentää työttömyyspäivärahaa 50 sentillä, mikäli työtulot ylittävät 300 euroa kuukaudessa. Päivärahaa haetaan työttömyyskassasta tai Kelan toimistosta.

Lisätietoja
Työ- ja elinkeinotoimistojen työttömyysturvasivusto

Työmarkkinatuki

Voit hakea työmarkkinatukea, jos olet jäänyt työttömäksi mutta et täytä työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa. Sitä maksetaan myös silloin, jos olet saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan.

Työmarkkinatukea voit hakea vain Kelan toimistosta. Sitä voidaan maksaa takautuvasti korkeintaan kolmen kuukauden ajalta ilman erityisen painavia syitä.

Työmarkkinatukea maksetaan seitsemän omavastuupäivän jälkeen. Omavastuupäivien ei tarvitse olla peräkkäisiä, mutta niiden tulee kertyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuuaika lasketaan aikaisintaan siitä päivästä, kun olet ilmoittautunut työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi. Jos sinulla ei ole ammatillista koulutusta ja olet tulossa ensimmäistä kertaa työmarkkinoille, maksetaan sinulle työmarkkinatukea vasta viiden kuukauden odotusajan jälkeen. Odotusaikaa ei kuitenkaan sovelleta, jos olet työvoimakoulutuksessa tai muun ns. työvoimapoliittisen toimenpiteen kohteena.

Työmarkkinatukea ei myönnetä sellaiselle 18–24-vuotiaalle, vailla ammatillista koulutusta olevalle henkilölle, joka kieltäytyy tarjotusta työstä, koulutuksesta (eli ei hae ammatilliseen koulutukseen tai eroaa kesken koulutuksen ilman hyväksyttävää syytä) tai työvoimahallinnon osoittamasta koulutuksesta tai muusta ns. työvoimapoliittisesta toimenpiteestä. Oikeus työmarkkinatukeen palaa vasta 25-vuotiaana tai kun hakija osoittaa suorittaneensa ammatillisen tutkinnon tai on ollut työssäoloehtoon luettavassa työssä, työharjoittelussa, työkokeilussa tai työvoimapoliittisessa koulutuksessa yhteensä viisi kuukautta.

Jos 17-vuotiaalla hakijalla ei ole ammatillista koulutusta, hänelle voidaan maksaa työmarkkinatukea vain, jos hän on työvoimakoulutuksessa tai työharjoittelussa.

Työmarkkinatuki on tarveharkintainen, joten siihen vaikuttavat mm. omat tai kotona asuvien osalta vanhempien tulot. Puolison tulot eivät kuitenkaan työmarkkinatukeen vaikuta. Tarveharkintaa ei kuitenkaan sovelleta ensimmäisten 180 työttömyyspäivän ajalta sellaiseen henkilöön, jonka oikeus työttömyyspäivärahaan on päättynyt enimmäisajan tultua täyteen. Myös työvoimapoliittisten toimenpiteiden aikana työmarkkinatuki maksetaan ilman tarveharkintaa, samoin siinä tapauksessa, että henkilö on yli 55-vuotias ja täyttää työssäoloehdon. Työmarkkinatuen maksamiselle ei ole enimmäisaikaa.

Lisätietoja
Kelan työmarkkinatukisivusto
Työ- ja elinkeinotoimistojen työttömyysturvasivusto

Muutosturva 

Muutosturvan työllistymissuunnitelmaan liittyvien toimenpiteiden ja rajoitetusti niiden väliseltä ajalta maksetaan korotettua päivärahaa. Työllistymissuunnitelmaan ovat oikeutettuja taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotut työntekijät, joilla on kolmen vuoden työhistoria joko yhden tai useamman työnantajan palveluksessa. Myös määräaikaiset työntekijät ja lomautetut voivat päästä työllistymissuunnitelman ja siihen liittyvän korotetun päivärahan piiriin.

Työvoimaviranomainen laatii ehdot täyttävälle työntekijälle tämän niin halutessa työllistymissuunnitelman, jonka tiettyjen toimenpiteiden ajalta työntekijälle maksetaan korotettua päivärahaa. Korotettua päivärahaa voi saada enintään 200 päivän ajalta.

Lisätietoja
Työ- ja elinkeinotoimistojen muutosturvasivusto

Avustukset työnhakuun ja työllistymiseen liittyviin kustannuksiin

Työ- ja elinkeinotoimisto voi korvata työnhakuun ja työllistymiseen liittyviä kustannuksia. Korvauksia maksetaan matka- ja yöpymiskustannuksista.

Työttömyyskassa tai Kela voivat maksaa sinulle liikkuvuusavustusta kustannuksista, jotka aiheutuvat työn vastaanottamisesta. Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa, jos päivittäinen työmatka kestää kokoaikatyössä yli kolme tuntia tai osa-aikatyössä yli kaksi tuntia. Avustusta on haettava ennen työsuhteen alkua.

Lisätietoja
Työ- ja elinkeinotoimistojen sivusto matka- ja yöpymiskustannuksista sekä liikkuvuusavustuksesta

Palkkaturva

Jos työnantajasi on maksukyvytön esimerkiksi konkurssin takia, voi ELY-keskus (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) maksaa sinulle enintään kolme kuukautta sitten erääntyneitä työsuhteen saatavia. Palkkaturva-asiat voit hoitaa oman ammattiliittoosi kautta. Jos et ole minkään liiton jäsen, saat palkkaturvahakemuksen työ- ja elinkeinotoimistoon, jonne sen voi myös palauttaa.

Lisätietoja
Työ- ja elinkeinotoimistojen palkkaturvasivusto

Opintolainan korkoavustus

Opintolainan korkoavustus tarkoittaa sitä, että opintolainasi erääntyneet korot voidaan maksaa kokonaan valtion varoista ilman takaisinmaksuvelvollisuutta. Korkoavustukseen ovat oikeutettuja kaikki pienituloiset. Avustusta voidaan maksaa markkinaehtoisen opintolainan saajille, mikäli lainan korkoja ei pääomiteta eli niitä ei lisätä lainapääomaan, ja korkotukilainan saajille, mikäli hakijalle ei ole maksettu opintotukea koron säännönmukaista erääntymiskuukautta edeltävän viiden kuukauden ajalta.

Lisätietoja
Kelan korkoavustussivusto

Palkkatuki työnantajalle

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän työnhakijan palkkaamiseen. Työnhakija voi saada työnhaun tueksi työ- ja elinkeinotoimistosta palkkatukisetelin, joka kertoo työnhakijan mahdollisuudesta saada palkkatukea työllistymisensä edistämiseksi. Setelin käytöstä sovitaan työnhakusuunnitelmassa ja se on voimassa enintään kolme kuukautta kerrallaan.

Lisätietoja
Työ- ja elinkeinotoimistojen palkkatukisivusto


Työttömyyskassat

Ammattiliiton jäsenenä kuulut myös työttömyyskassaan, joka palvelee jäseniään kaikissa työttömyyteen ja työttömyysturvaan liittyvissä asioissa.

Työttömyyskassojen maksamia etuuksia ovat:

 • ansiopäiväraha työttömyyden ajalta
 • korotettu ansio-osa
 • vuorottelukorvaus vuorotteluvapaan ajalta
 • liikkuvuusavustus

SAK:laisten ammattiliittojen jäsenet kuuluvat seuraaviin työttömyyskassoihin:

 • Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassa
 • Erityiskoulutettujen Työttömyyskassa
 • JATTK-työttömyyskassa
 • Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa
 • Kuljetusalojen Työttömyyskassa
 • Metallityöväen työttömyyskassa
 • Palvelualojen työttömyyskassa
 • Paperityöväen työttömyyskassa
 • Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa
 • Puu- ja erityisalojen työttömyyskassa
 • Rakennusalan työttömyyskassa
 • Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa
 • Sähköalojen työttömyyskassa
 • Teollisuusalojen työttömyyskassa
 • Työttömyyskassa Finka

Koulutusmahdollisuudet

Ammattiliittojen koulutustarjonta

Ammattiliiton jäsenenä sinulla on käytettävissäsi liiton tarjoamat koulutusmahdollisuudet, joista saat lisätietoja omasta ammattiliitostasi.Ammattiliittojen omat tai sivistysjärjestöjen kanssa järjestetyt kurssit ovat usein ilmaisia tai niihin on mahdollista saada tukea ammattiliitosta.

TATSIn ja ammattiliittojen aktivointitoiminta ja tuetut lomat

Jos kuulut SAK:laiseen ammattiliittoon, voit osallistua liittojen yhdessä Tatsi ry:n järjestämään aktivointitoimintaan ja tuetuille lomajaksoille. Tavoitteena on nostaa osanottajien fyysisiä, tiedollisia ja psyykkisiä valmiuksia ja ylipäänsä tukea heitä henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Aktivointitoimintaan osallistuminen kannattaa: seurantatutkimuksen mukaan vuonna 2000 kursseille osallistuneista työttömistä oli kurssin jälkeen työllistynyt 21,1 %. Tämän lisäksi 3,4 % oli aloittanut joko perus-, jatko- tai täydennyskoulutusopinnot; 31–45-vuotiaista opiskeli vastaushetkellä peräti 12,5 %.

Ota yhteys omaan ammattiliittosi tai Tatsiin ja kysy sieltä lisätietoja toiminnasta.

Työvoimakoulutus

Työhallinto järjestää työttömille työnhakijoille maksutonta työvoimakoulutusta, jolla pyritään lisäämään työnhakijan ammattitaitoa ja työnsaantimahdollisuuksia. Työvoimakoulutusta järjestetään ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa, muissa ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa, ja sitä voivat järjestää myös yksityiset koulutuksen järjestäjät. Voit hakea työvoimakoulutukseen paikkakuntasi työ- ja elinkeinooimiston kautta.

Työvoimakoulutuksen ajalta maksetaan korotettua työttömyyspäivärahaa ja ylläpitokorvausta.

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Omaehtoisia opintoja voi suorittaa tietyin edellytyksin työttömyysetuutta menettämättä. Omaehtoiseen koulutukseen voi hakeutua 25 vuotta täyttänyt työnhakija, jonka työhakemus on voimassa TE-toimistossa ja jolla on TE-toimiston toteama koulutustarve. Omaehtoisesta koulutuksesta on aina sovittava TE-toimistossa työllistymissuunnitelman laatimisen tai tarkistamisen yhteydessä. Omaehtoisen koulutuksen on parannettava työnhakijan ammattitaitoa ja työllistymismahdollisuuksia.

Koulutuksen aikainen korotettu työttömyyspäiväraha

Koulutuksen, työllistämistoimenpiteiden, kuntouttavan työtoiminnan ja muiden työllistymistä edistävien palvelujen ajalta sinulle voidaan maksaa korotettua työttömyyspäivärahaa enintään 200 päivän ajan. Korotetun päivärahan lisäksi maksetaan ylläpitokorvausta ateria- ja matkakustannuksia sekä mahdollisia majoituskustannuksia varten.

Ammattiliiton jäsenenä voit hakea korotettua päivärahaa ja ylläpitokorvausta liittosi työttömyyskassasta. Jos et ole ammattiliiton jäsen etkä kuulu työttömyyskassaan, voit hakea näitä tukia Kelasta.

Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ajalta maksettava työttömyyspäiväraha kuluttaa päivärahan enimmäiskestoa.

Lisätietoja
Työ- ja elinkeinotoimistojen sivusto työllistymistä edistävista palveluista ja kulukorvauksesta


Lisätietoa ja tukea

Ammattiliiton jäsenenä voit aina ottaa yhteyttä ammattiliittoosi ja sen työttömyyskassaan, joista saat lisätietoja ja apua työttömyyden uhatessa tai työttömäksi jouduttuasi.

Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys - Tatsi ry on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka toimii työttömyyden vähentämiseksi ja työttömien aktivoimiseksi. Se tuottaa erilaisia tukipalveluja jäsenjärjestöjensä työttömille jäsenille ja muille sen sidos- ja asiakasryhmille.

Jos olet jonkin SAK:laisen ammattiliiton jäsen, voit käyttää hyväksesi Tatsin palveluja. Palveluista keskeisimpiä ovat:

 • Työttömien, erityisesti pitkäaikaistyöttömien, neuvonta-, ohjaus- ja tiedotustoiminta, jolla edistetään työllistymistä ja kouluttautumista.
 • Työttömien aktivointitoiminta, jolla edistetään elämänhallintataitoja ja terveyttä, ehkäisemään syrjäytymiskehitystä, ylläpitämään ammatillisia valmiuksia ja kannustamaan hakeutumista työelämään ja koulutukseen.
 • Verkosto- ja projektiyhteistyö, joka tukee edellä mainittuja palveluja ja luo työllistymiskontakteja.

Tatsi ry järjestää yhdessä ammattiliittojen kanssa työttömien aktivointitoimintaa ja tuettuja lomajaksoja.

Tatsin julkaisemaa lehteä voi lukea myös netissä.