Työuupumus

Työuupumus on työn aiheuttama stressitila. Sen oireet ovat hyvin yksilöllisiä. Työuupumuksen taustalla on yleensä pitkään jatkunut työntekijän ja työn välinen epätasapaino.

Työuupumus, eli loppuun palaminen tai burnout, poikkeaa tavanomaisemmasta stressistä ja se voi ilmetä hyvin erilaisin oirein. Työuupumus voi ilmetä esimerkiksi tyytymättömyytenä ja ärtyisyytenä, mutta myös fyysisesti esimerkiksi jatkuvana väsymyksenä tai kiputiloina.

Työuupumuksen kehittymiseen vaikuttaa yksilön persoonallisuus ja arvomaailma. Esimerkiksi työn aiheuttamat pettymykset koetaan eri tavalla. Jos olosuhteet ovat työuupumukselle otolliset, siihen voi kuitenkin sairastua kuka vain persoonallisuudesta riippumatta.

Työuupumus ei häviä hoitamatta, vaan voi johtaa syvään masennukseen ja muihin sairauksiin.

Aiemmin Suomessa ajateltiin, että työuupumukseen sairastuvat vain esimerkiksi henkilöt, jotka sitoutuvat työhönsä muita tiiviimmin. Työterveyslaitoksen tutkimus (Kalimo, Toppinen 1997) kuitenkin osoittaa, työuupumus ei ole vain tietyn ihmisryhmän ongelma.

Milloin on syytä huoleen?

Työuupumus johtuu työstä tai työtilanteesta. Sen taustalla on usein pitkään jatkunut epätasapaino työntekijän ja työn välillä. Jos työ on organisoitu väärin ja työyhteisössä on ongelmia, on mahdollista, että työuupumuksesta kärsii useampi kuin yksi henkilö.

Työuupumus syntyy usein siitä, että työntekijä kokee oman työnsä tai asemansa työyhteisössä turhauttaviksi. Työuupumus voi syntyä esimerkiksi, jos työntekijä kokee rehkivänsä vailla tarkoitusta eikä voi vaikuttaa työnsä kehittymiseen.

Työntekijöiden hyvinvointia pitäisi seurata työpaikoilla säännöllisesti, mutta se voi jäädä helposti esimerkiksi kiireen takia tekemättä.

Työpaikalla saatetaan kärsiä työuupumuksesta, jos

• Sairauspoissaolot lisääntyvät
• Henkilökunnan vaihtuvuus on suuri
• Myöhästymiset lisääntyvät
• Työyhteisössä alkaa esiintyä kateutta ja kaunaisuutta
• Asiakkaita kohdellaan yliolkaisesti
• Yrittämisinnokkuus ja oma-aloitteisuus katoavat
• Alkaa muodostua kuppikuntia ja juoruilua
• Vihamielisyys ja epäluottamus lisääntyvät
• Ihmiset alkavat eristäytyä
• Työyhteisö ei toimiryhmänä vaan yksilöllisyys korostuu
• Ongelmia siirretään eteenpäin
• Kaikki hoitavat vain omia töitään eivätkä auta muita
• Työn laatu heikkenee ja tuottavuus putoaa

Työuupumuksen esiintyminen

Terveys 2000 -tutkimuksen (Aromaa & Koskinen, Terveys 2000 -tutkimus) mukaan noin 2,5 prosentilla työssäkäyvistä on vakava työuupumus. Lisäksi monelta sairastuneelta työuupumusta ei ole vielä diagnosoitu.

Tutkimuksen mukaan työuupumusta esiintyy eniten teollisuusalalla, julkishallinnossa sekä koulutuksen ja kuljetuksen toimialoilla. Vähiten työuupumusta esiintyy rahoitus- ja vakuutusalalla.

Työuupumus voi oireilla esimerkiksi

• Ahdistuneisuutena
• Unettomuutena
• Voimakkaana väsymyksenä, joka ei katoa normaalilla levolla
• Kyynisyytenä ja välinpitämättömyytenä omista töistä ja asiakkaista
• Työn ilon ja omiin kykyihin uskomisen vähentymisenä
• Epäonnistumisen pelon kasvuna
• Tyhjyyden ja ansassa olon tunteena
• Ärtyneisyytenä tai vihamielisyytenä
• Jännittyneisyytenä ja keskittymiskyvyn vähenemisenä
• Päänsärkynä, pahoinvointina, lihassärkyinä tai selkäkipuina
• Ruokahaluttomuutena
• Sukupuolielämän ongelmina
• Hyperaktiivisuutena
• Alkoholin tai lääkkeiden käytön lisääntymisenä
• Fyysisen aktiivisuuden vähenemisenä
• Ihmissuhdeongelmina
• Omaan kuoreen vetäytymisenä
• Jatkuvana tyytymättömyytenä
• Kielteisinä asenteina organisaatiota ja työtä kohtaan