Työturvallisuus

Työnantajan kuuluu seurata työn kuormittavuutta ja työntekijöiden jaksamista. Työnantajan kuuluu huolehtia myös siitä, että henkilöstöresurssit vastaavat työn määrää ja ettei työpaikalla kiusata ketään. Myös työntekijä kantaa vastuuta työturvallisuudesta.

Työn turvallisuuteen, terveyteen ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista säädetään työturvallisuuslaissa. Laki velvoittaa työnantajan järjestämään työn suorittamisen ja työolosuhteet mahdollisimman turvallisiksi ja terveellisiksi. Työsuojelulaissa on myös paljon yksittäisiä säädöksiä työelämän uhista ja vaaroista.

Työturvallisuuslaissa on erityisohjeita esimerkiksi yksintyöskentelylle. Omat säännökset löytyvät myös yhteisestä työpaikasta, eli työpaikoille, joilla on toimii monta eri työnantajaa.

Myös työntekijän kuuluu huolehtia työturvallisuudesta omalta osaltaan. Työntekijän on muun muassa noudatettava työssään riittävää varovaisuutta, vältettävä muiden työntekijöiden häirintää ja epäasiallista kohtelua sekä ilmoitettava, jos huomaa puutteita työ- tai suojeluvälineissä.

Tapaturmat ja ammattitaudit

Työnantajan täytyy ottaa työntekijöilleen tapaturmavakuutus aina työsuhteen alkaessa. Työtapaturmaksi katsotaan työtä tehdessä tai esimerkiksi työmatkalla tai työpaikan alueella sattunut tapaturma.

Valtiolla ei ole työnantajana velvollisuutta ottaa työntekijöilleen tapaturmavakuutusta, mutta valtionkin työntekijöillä on tarvittaessa oikeus tapaturmavakuutuksen suuruiseen korvaukseen.

Myös ammattitaudista voi saada korvausta. Korvaus voi olla sairaanhoitokulujen ja ansionmenetyksen korvaaminen päivärahana tai tapaturmaeläkkeenä, haittakorvaus ja kuntoutus tai kuolemantapauksessa perhe-eläke omaisille.

Ryhmähenkivakuutus

Työntekijät kuuluvat yleensä ryhmähenkivakuutuksen piiriin. Työnantajien, joita koskevat yleissitovan työehtosopimuksen ryhmähenkivakuutuksen säädökset, täytyy ottaa vakuutus työntekijöilleen.

Vakuutusmaksu maksetaan yleensä kuolleen vakuutetun aviopuolisolle, avopuolisolle jos heillä on ollut yhteinen lapsi, rekisteröidylle puolisolle, alaikäisille lapsille ja 18–21-vuotiaille pääsääntöisesti opiskeleville lapsille.

Myös julkisen sektorin työntekijöille ja viranhaltijoille on järjestetty ryhmähenkivakuutusta vastaava turva.

Työturvallisuuslaki kertoo työnantajalle, mitä työturvallisuudessa on otettava huomioon

  • Miten selvittää, arvioida ja poistaa työturvallisuutta uhkaavat vaarat?
  • Miten ennaltaehkäistä ja tarkkailla työntekijöiden liiallista henkistä, fyysistä ja sosiaalista kuormitusta sekä jaksamisongelmia?
  • Miten hoidetaan väkivallan uhka, yksintyöskentelyn vaarallisuus tai häirintä työyhteisössä?
  • Mitkä ovat samalla työpaikalla toimivien työnantajien ja yrittäjien velvollisuudet sekä oman työnantajan velvollisuudet muita kohtaan?
  • Mitkä ovat työntekijän oikeudet ja velvollisuudet?