Työaika

Työaika tarkoittaa aikaa, jonka työntekijä käyttää työntekoon sekä aikaa, jolloin hän on velvollinen olemaan työpaikalla tai muuten työnantajan käytettävissä. Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa, mutta enimmäistyöajoista on sovittu yleensä erikseen työehtosopimuksissa.

Työajaksi luetaan myös aika, jolloin työntekijä on työpaikalla töitä tekemättä, mutta voi aloittaa työt heti tarvittaessa. Työpaikka voi tarkoittaa työnantajan tilojen lisäksi sellaista paikkaa, jonne työntekijä on töiden takia määrännyt.

Työajoista on sovittu työ- ja virkaehtosopimuksissa työaikalaissa mainittuja enimmäistyöaikoja lyhyemmistä työajoista. Useissa sopimuksissa enimmäistyöajaksi on sovittu 7,5 tuntia vuorokaudessa tai 37,5 tuntia viikossa. Työajoista voidaan sopia työpaikoilla myös erikseen, kunhan työaika täyttää laissa ja työehtosopimuksessa määritellyt rajoitteet. Työntekijän ja työnantajan on pidettävä kiinni sovitusta työajasta.

Pekkaspäivät

Jos työehtosopimuksessa mainittu enimmäistyöaika on sama kuin työaikalaissa, työehtosopimuksissa on sovittu vuosityöajan lyhentämisestä ylimääräisillä vapaapäivillä. Niin kutsutuilta pekkaspäiviltä työntekijä saa palkkaa.

Liukuva työaika

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia keskenään liukuvasta työajasta. Tällöin työntekijä voi itse määrittää työnsä aloittamis- ja päättämisajankohdan sovittujen rajojen puitteissa. Liukuma-aika voi olla enintään kolme tuntia vuorokaudessa.

Liukuvasta työajasta päätettäessä on sovittava tuntimäärästä, jonka verran työntekijä tekee vähintään töitä päivittäin. Työnantaja ja työntekijä sopivat keskenään myös työajan ylitysten ja alitusten enimmäiskertymästä, joka saa olla enintään 40 tuntia.

Lisätietoja

Tyosuojelu.fi

Työaika

  • Kaikki palkansaajat kuuluvat työaikalain piiriin johtavassa asemassa olevia henkilöitä lukuun ottamatta
  • Työnantaja on velvollinen pitämään työaikakirjanpitoa
  • Ylitöistä maksetaan erillinen korvaus
  • Työntekijällä on oikeus viikkolepoon eli 35 tunnin keskeyttämättömään vapaa-aikaan