Sairausvakuutus

Sairausvakuutuksesta maksettu korvaus on sidottu palkan suuruuteen ja sitä maksetaan enintään 300 päivän ajalta.

Sairausvakuutus turvaa suomalaisille sairausajan päivärahan, ja äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan. Lisäksi se korvaa sairaalakustannuksia, sairaanhoitoa ja kuntoutusavustusta lasten vanhemmille, työterveyshuollon kustannuksia ja kuntoutusta.

Jos tulot ovat pienet (vuonna 2009 enintään 1223 euroa vuodessa), päivärahaa ei saa. Sairausvakuutuksen mukaan maksettava päiväraha on keskimäärin 60 prosenttia ansiosta. Päiväraha on verotettavaa tuloa.

Työntekijä saa työnantajalta sairausajan palkkaa vähintään yhdeksän päivän ajalta, minkä jälkeen päivärahaa maksaa Kela. Jos sairaus jatkuu yli vuoden, sen korvaa työkyvyttömyyseläke.

Osasairauspäiväraha

Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea työkyvyttömän henkilön työssä pysymistä tai paluuta työhön. Kokoaikaisessa työsuhteessa oleva sopii työnantajansa kanssa väliaikaisesta osa-aikaisesta työskentelystä 12–72 päivän ajaksi. Tältä ajalta hän saa Kelan maksamaa osasairauspäivärahaa. Koska työkyvyttömyys jatkuu samalla syyllä, osasairauspäivärahalla työskentelyä ei verrata kaikilta osin osa-aikatyöhön.

Osasairauspäivärahan edellytyksenä on, että työntekijällä on kokoaikainen työsuhde. Osasairauspäivärahaa maksetaan ilman omavastuuaikaa, kun se jatkuu välittömästi sairauspäivärahan tai kuntoutusrahan jälkeen. Työskentely ei saa vaarantaa terveyttä eikä toipumista. Työajan on vähennyttävä 40–60 % aiemmasta. Osasairauspäiväraha on määrältään aina puolet työntekijän (edeltävästä) kokoaikaisesta sairauspäivärahasta.