Palkka

Palkka on vastine tehdystä työstä. Vastine voi olla rahan lisäksi muutakin, vaikkapa asunto- tai autoetu. Palkan osia voivat olla aikaan, tehtävien vaativuuteen, suoritukseen sekä tulokseen perustuvat erät sekä erilaiset lisät.

Palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jollei toisin sovita. Aikapalkka maksetaan yleensä kerran kuukaudessa, mutta sivutoimessa voidaan sopia pitemmästäkin palkanmaksukaudesta. Tuntipalkka maksetaan kahdesti kuukaudessa. Suorituspalkkaustyössä palkanmaksukausi saa olla enintään kahden viikon pituinen, ellei suorituspalkkaa makseta kuukausittain tulevan palkan yhteydessä. Jos osa palkasta määräytyy voitto-osuutena tai provisiona, tämän osan palkanmaksukausi voi olla korkeintaan vuosi.

Työnantajan on palkanmaksun yhteydessä annettava työntekijälle laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet.

Palkkaa maksetaan myös lakeihin tai sopimuksiin perustuvilta sairaus- tai muiden poissaolojen ajalta sekä vuosiloman ajalta. Jos työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemään työtä, hänellä on oikeus sairausajan palkkaan.

Työ- ja virkaehtosopimuksissa on sovittu erikseen sairausajan palkasta, vuosilomapalkasta ja äitiysvapaan korvauksista. Lisäksi laissa ja alakohtaisissa työehtosopimuksissa on määritelty ylityön, yötyön ja vuorotyön sekä muiden erityisolosuhteiden korvauksista.

Lakkotilanteessa työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus yhden viikon ajan niille työntekijöille, joiden työnteko estyy lakon vuoksi. Työttömyysturvalainsäädännön perusteella työntekijöillä on lisäksi oikeus työttömyyskorvauksiin heti työnantajan palkanmaksuvelvollisuuden päätyttyä.

Palkkaa voidaan alentaa, mutta ei alle työehtosopimuksen vähimmäistason eikä ilman palkansaajan henkilökohtaista suostumusta tai lain mukaista irtisanomissyytä ja -aikaa.

  • palkka määräytyy yleisesti työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan
  • sopimuksen mukaista palkkaa ei saa alittaa
  • palkan on oltava työntekijän tilillä sovittuna palkkapäivänä
  • palkkalaskelmasta on ilmettävä palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet

Palkkausjärjestelmät

Palkan perustan muodostavat työehtosopimukset, joissa on määritelty kunkin alan vähimmäispalkat. Työehtosopimuksen mukaisia vähimmäispalkkoja ei saa alittaa. Sen sijaan palkkasopimuksia enemmän voi maksaa.

Monilla aloilla palkkarakenteita on uudistettu ja uudistetaan niin, että palkka määräytyy pääasiassa työn edellyttämien vaatimusten ja henkilön työsuorituksen perusteella. Työt voidaan pisteyttää työpaikalla vaativuuden mukaan. Peruspalkka koostuu tällöin työn vaativuuteen perustuvasta palkanosasta sekä henkilön työsuoritukseen ja tulostavoitteiden saavuttamiseen perustuvasta palkanosasta. Palkkamalleja on useita.

Palkkataso

Suomessa ei ole vähimmäispalkkalakia, joka koskisi kaikkia ammatteja. Yleissitovien työehtosopimusten palkkamääräykset muodostavat alakohtaiset vähimmäispalkat. Mikäli työnantaja toimii sellaisella alalla, jolle on solmittu yleissitova työehtosopimus, on työnantajan maksettava vähintään sen suuruista palkkaa, joka työehtosopimuksessa on sovittu suoritettavaksi.

Jos alalla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta tai muutakaan työehtosopimusta, jota työnantajan on noudatettava, voivat työntekijä ja työnantaja periaatteessa sopia vapaasti palkan suuruudesta. Tällöinkin palkan on oltava työsopimuslain mukaan kohtuullinen; vertailukohta saadaan lähinnä vastaavasta työstä työehtosopimuksen mukaan maksettavasta palkasta.

Huonoja palkka- ja muita työehtoja voidaan kohtuullistaa tuomioistuimessa. Oikeuskäytännössä on torjuttu kokonaan sellaiset palkanlaskutavat, jotka merkitsisivät lopputulosta, jossa palkkaa ei joiltain osin makseta lainkaan.

Palkkataso eri aloilla

Oman alasi palkkatietoja voit kysyä omasta ammattiliitostasi. Ammattiliitosta saat tietoa työehtosopimusten mukaisista vähimmäispalkoista ja usein myös alan keskipalkoista. Osa SAK:laisista ammattiliitoista julkaisee palkkatietoja myös omilla nettisivuillaan. Näitä palkkatietosivuja on linkitetty tämän sivun alalaitaan. Jos et löydä oman SAK:laisen liittosi palkkatietoja tästä linkkilistasta, kannattaa sinun vielä käydä etsimässä niitä liiton jäsensivuilta.

Alan vähimmäispalkat löytyvät myös voimassaolevista työ- ja virkaehtosopimuksista. Yleissitovat työehtosopimukset löytyvät Finlexin nettisivuilta (valitse linkit otsikon "Yleissitovat työehtosopimukset" alta). Osa ammattiliitoista julkaisee nettisivuillaan myös ei-sitovat työehtosopimukset.

Eri alojen keskimääräisiä palkkatietoja löytyy lisäksi SAK:n ja EK:n palkkatilastoista.

Ammattiliittojen palkkatietosivuja

Aliupseeriliitto
Palkkataulukko

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto
Työehtosopimukset

Ilmailualan Unioni
Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
Sopimukset

Merimies-Unioni
Työehtosopimukset

Palvelualojen ammattiliitto
Palkkataulukot

Paperiliitto
Työehtosopimukset

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU
Työehtosopimukset

Puuliitto
Työehtosopimukset

Rakennusliitto
Työehtosopimukset

Rautatievirkamiesliitto
Työehtosopimukset

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto
Työehtosopimukset

Suomen Muusikkojen Liitto
Suomen Muusikkojen Liiton sopimukset ja tariffit

Sähköliitto
Työehtosopimukset

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto
TEAMin sopimusalojen taulukkopalkat

Teatteri- ja mediatyöntekijät Teme
Palkat
Palkkasuositukset

Teollisuusliitto
Työehtosopimukset