Isyysvapaa - ABC

Isyysvapaan pituus on 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa, joista 18 arkipäivää voi pitää yhtä aikaa äidin vapaan kanssa. Isyysvapaaseen oikeuttaa lapsen syntymä tai adoptio.

Isä voi pitää 18 isyyspäivää yhtä aikaa äidin vapaan kanssa. Nämä päivät voi jakaa enintään neljään jaksoon. Loput 36 päivää eli noin kuusi viikkoa voi jakaa kahteen jaksoon.

Äiti tai isä voi hoitaa lasta kotona hoitovapaalla tai lapsi voi olla päivähoidossa, ennen kuin isä jää isyysvapaalle. Perhe voi säilyttää lapsen päivähoitopaikan isyysvapaan ajan. Isyysvapaa on pidettävä, ennen kuin lapsi täyttää 2 vuotta.

Uuden lapsen syntymä ei lakkauta isän oikeutta vapaaseen aiemman lapsen perusteella. Jos isällä on oikeus vapaaseen sekä aikaisemman että uuden lapsen perusteella, hän voi pitää isyysvapaata yhtäjaksoisesti enintään 42 arkipäivää eli 18 uuden ja 24 aiemman lapsen perusteella.

Isyysvapaan pitämisestä täytyy ilmoittaa työnantajalle pääsääntöisesti kaksi kuukautta ennen vapaan aloittamista. Joissain tapauksissa enintään 12 arkipäivää kestävästä vapaasta voi ilmoittaa vain kuukautta ennen vapaan alkamista. Tämä kuitenkin edellyttää, ettei kahden kuukauden varoajalla ole mahdollista esimerkiksi puolison töiden aloittamisen ja lapsen hoidon järjestämisen vuoksi. Lyhyt ilmoitusaika ei saa myöskään aiheuttaa työpaikan tuotanto- ja palvelutoiminnalle vakavaa haittaa.

Isyysraha

Isyysvapaalla oleva on oikeutettu sairausvakuutuksesta maksettavaan korvaukseen, jonka suuruus määräytyy edellisen vahvistetun verotuksen ansioiden mukaan. Jos tulot ovat muuttuneet huomattavasti, päivärahan määrittämistä voi pyytää edellisen kuukauden ansioiden mukaan.

Useissa työ- ja virkaehtosopimuksissa on sovittu myös erikseen isyysrahasta.

Työntekijän oikeuksia raskauden ja perhevapaiden aikana

Työntekijää ei saa irtisanoa raskauden takia, perhevapaiden aikana tai siksi, että hän on ilmoittanut käyttävänsä perhevapaita. Työntekijällä on oikeus palata takaisin työhönsä perhevapaan jälkeen. Jos tämä ei ole mahdollista, työntekijälle täytyy järjestää aiempaa vastaavaa työtä

Lomakkeet

Oheisen lomakkeen avulla voit sopia työnantajan kanssa isyysvapaan pitämisestä.

Lastenhoidon tuet

  • Kaikilla lapsilla on oikeus kunnalliseen päivähoitoon
  • Vanhemmat voivat valita myös lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen
  • Kotihoidon tukea saa vain alle 3-vuotiaan lapsen hoitoa varten
  • Vanhempi, joka on lyhentänyt työaikaansa lapsen hoidon vuoksi, voi saada osittaista hoitorahaa