Hyvä työyhteisö

Hyvä työyhteisö on tuottava ja viihtyisä. Jokainen työyhteisön jäsen voi omalta osaltaan vaikuttaa työyhteisöönsä.

Hyvässä työyhteisössä ihmiset ovat sitoutuneita organisaatioon ja tyytyväisiä työhönsä. Sairaudet, poissaolot ja vaihtuvuus ovat alle kansallisen keskitason. Henkilöstön ja johdon väliset suhteet ovat hyvät ja ihmiset kokevat työsuhteensa jatkuvuuden turvattuna. Myös työtapaturmatilastot ovat alhaiset.

Turvallisuus

Hyvän työyhteisön edellytyksenä on, että työpaikka on terveellinen ja turvallinen. Tällöin työsuojeluasiat ovat asiantuntevissa käsissä.

Mielekäs työ

Työn täytyy tarjota tekijälle muutakin, kuin jokapäiväinen toimeentulo, jotta sen voisi kokea mielekkääksi. On tärkeää, että koko työyhteisö tuntee työn tavoitteet ja tekee oman osansa niiden saavuttamiseksi. Työtä voi myös kehittää ja pyytää palautetta.

Kuormitus

Työnjaon täytyy olla selkeä ja oikeudenmukainen. Työn vaatimusten on vastattava työntekijän koulutusta ja ammattitaitoa. Jos työt alkavat kasaantua, niitä täytyy jakaa tai palkata lisää työvoimaa.

Työ- ja vapaa-ajan täytyy olla oikeassa suhteessa niin, että työntekijöillä on mahdollisuus myös työstä palautumiseen lepojakson aikana.

Ammattitaito

Koska työntekijä on arvokas investointi, tämän tuottavuudesta kannattaa pitää huolta kehittämällä ammattitaitoa ja osaamista.

Yhteistoiminta

Yhteistoiminta tarkoittaa normaalia kanssakäymistä. Sen avulla työyhteisöä koskevat asiat ja ongelmat pyritään ratkaisemaan yhdessä. Yhteistoiminnasta määrätään myös laissa.

Sosiaaliset suhteet

Työyhteisön sisäinen sosiaalinen kanssakäyminen vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Sosiaalisia suhteita on hyvä voida vahvistaa muutenkin, kuin jokavuotisilla pikkujouluilla.

Kiusaaminen

Työpaikkakiusaaminen voi ilmetä esimerkiksi epäasiallisena käytöksenä, syrjimisenä tai häirintänä. Siihen on puututtava välittömästi. Hyvä työilmapiiri ja toimivat sosiaaliset suhteet kuitenkin estävät kiusaamista.

Lisätietoja ja toimintaohjeita työpaikkakiusaamiseen löytyy esimerkiksi SAK:n sisäisestä toimintaohjeesta työpaikkakiusaamisen estämiseksi.

Työnantaja voi vaikuttaa työyhteisön viihtyvyyteen

 • Keskustelemalla säännöllisesti työntekijöiden kanssa heidän odotuksistaan ja toiveistaan työn kehittämisessä
 • Perehdyttämällä työntekijät kunnolla työhön ja työympäristöön
 • Tekemällä toimenkuvaukset ja selkeä työnjako
 • Antamalla työntekijälle mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhönsä
 • Antamalla työntekijöille palautetta
 • Jakamalla työtaakka oikeudenmukaisesti
 • Selvittämällä myös ongelmatilanteiden taustat ja miettimällä ratkaisuja yhdessä työntekijöiden kanssa
 • Kuuntelemalla ja ottamalla neuvottelutilanteissa huomioon kaikki osapuolet
 • Reilulla, työn vaativuuteen ja pätevyyteen perustuvalla palkkauksella
 • Antamalla työntekijöille mahdollisuuden siirtyä muihin, myös vaativampiin tehtäviin
 • Joustamalla työaikojen kanssa niin, että ylitöitä tehnyt työntekijä voi pitää vapaata tai tehdä lyhyempiä päiviä
 • Perustamalla oman työnsä luottamukseen, vastuuseen ja tehdyn työn mittaamiseen, ei kulunvalvontaan
 • Perustamalla työnsä ihmis-, ei tulosjohtamisellen

Työntekijä voi vaikuttaa työyhteisön viihtyvyyteen

 • Auttamalla työtoveria suuren työtaakan kanssa
 • Ottamalla kaikki työtoverit mukaan työyhteisöön
 • Olemalla osallistumatta toisen selän takana tapahtuvaan juoruiluun ja yrittämällä tehdä siitä lopun
 • Antamalla työtovereille positiivista palautetta ja välittämällä asiakkaiden kiitoksen ne ansaitseville henkilöille
 • Yrittämällä löytää ongelmatilanteisiin positiivisia ratkaisuja
 • Puuttumalla asiaan, jos huomaa työpaikkakiusaamista ja tukemalla kiusattua
 • Osallistumalla työpaikan keskusteluihin aktiivisesti
 • Olemalla ylpeä tekemästään työstä ja ottamalla muutokset vastaan haasteina
 • Pitämällä huolta omasta psyykkisestä ja fyysisestä jaksamisesta