Hoitovapaa - ABC

Vanhemmilla on oikeus hoitovapaaseen vanhempainvapaan päätyttyä, kunnes lapsi on täyttänyt kolme vuotta. Kokoaikainen, osittainen ja tilapäinen hoitovapaa voidaan jakaa vanhempien kesken.

Molemmilla vanhemmilla on oikeus kahteen, vähintään kuukauden mittaiseen hoitovapaajaksoon. Ottovanhemmilla on oikeus alle kouluikäisen lapsen hoitovapaaseen kunnes adoptiosta on kulunut kaksi vuotta.

Osittainen hoitovapaa

Vanhemmat voivat hyödyntää vanhempainvapaan päätyttyä myös osittaista hoitovapaata lapsen toisen kouluvuoden loppuun asti. Jos lapsi on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä, vanhemmilla on oikeus osittaiseen hoitovapaaseen lapsen kolmannen kouluvuoden loppuun asti. Vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhemmat voivat käyttää osittaista hoitovapaata lapsen täysi-ikäisyyteen saakka.

Työntekijä sopii työajan lyhennyksestä työnantajansa kanssa. Jos asiasta ei sovita erikseen, työaika on kuusi tuntia päivässä ja 30 tuntia viikossa. Työajan lyhentämistä on pyydettävä työnantajalta viimeistään kaksi kuukautta ennen osittaisen hoitovapaan aloittamista.

Joissain tapauksissa työnantaja voi kieltäytyä osittaisen hoitovapaan antamisesta. Tällöin työnantajan on kuitenkin perusteltava, miksi osittainen hoitovapaa vaikeuttaisi työjärjestelyjä vakavalla tavalla.

Molemmat vanhemmat voivat hyödyntää osittaista hoitovapaata esimerkiksi niin, että toinen hoitaa lasta aamulla ja toinen iltapäivällä. Vanhemmat voivat olla kotona myös vuoropäivinä. Työaikaa ei kuitenkaan voi lyhentää niin, että molemmat vanhemmat olisivat hoitamassa lasta samaan aikaan.

Jotta osittaiselle hoitovapaalle voisi jäädä, työntekijän on täytynyt olla samalla työnantajalla vähintään kuusi kuukautta viimeisen 12 kuukauden aikana. Lapsen hoidon vuoksi työaikaansa lyhentänyt alle kolmivuotiaan tai pienen koululaisen vanhempi voi hakea Kelalta osittaista hoitorahaa.

Tilapäinen hoitovapaa

Tilapäiselle hoitovapaalle jäädään yleensä lapsen sairastuttua äkillisesti. Vapaalle voivat jäädä alle 10-vuotiaan lapsen vanhemmat.

Työ- virkaehdoissa on yleensä säädetty tarkemmin tilapäisen hoitovapaan ehdoista ja palkkauksesta.

Poissaolo pakottavista syistä

Työntekijä voi olla tilapäisesti pois töistä, jos perheessä on sattunut sairastapaus, onnettomuus tai muu ennalta arvaamaton syy, joka pakottaa poissaoloon. Työntekijän täytyy ilmoittaa poissaolosta ja sen syystä työnantajalle niin pian kuin mahdollista. Työnantaja voi pyytää työntekijää esittämään poissaolon syylle luotettavan selvityksen.

Työntekijän oikeuksia raskauden ja perhevapaiden aikana

Työntekijää ei saa irtisanoa raskauden takia, perhevapaiden aikana tai siksi, että hän on ilmoittanut käyttävänsä perhevapaita. Työntekijällä on oikeus palata takaisin työhönsä perhevapaan jälkeen. Jos tämä ei ole mahdollista, työntekijälle täytyy järjestää aiempaa vastaavaa työtä

Lomakkeet

Alla olevien lomakkeiden avulla voit sopia työnantajan kanssa hoitovapaiden pitämisestä.

Lastenhoidon tuet

  • Kaikilla lapsilla on oikeus kunnalliseen päivähoitoon
  • Vanhemmat voivat valita myös lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen
  • Kotihoidon tukea saa vain alle 3-vuotiaan lapsen hoitoa varten
  • Vanhempi, joka on lyhentänyt työaikaansa lapsen hoidon vuoksi, voi saada osittaista hoitorahaa