Äitiysvapaa - ABC

Äitiysvapaan pituus on 105 arkipäivää lauantait mukaan lukien. Äitiysvapaan ajalta maksettavaan äitiysrahaan on oikeus naisella, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää.

Äitiysvapaan pitämisestä on ilmoitettava työnantajalle pääsääntöisesti kaksi kuukautta ennen vapaan aloittamista.

Äitiysraha

Äitiysvapaalla oleva on oikeutettu sairausvakuutuksesta maksettavaan korvaukseen, jonka suuruus määräytyy edellisen vahvistetun verotuksen ansioiden mukaan. Jos tulot ovat muuttuneet huomattavasti, päivärahan määrittämistä voi pyytää edellisen kuukauden ansioiden mukaan.

Jos äiti tulee äitiysrahakaudellaan kyvyttömäksi hoitaa lasta, äitiysraha voidaan siirtää maksettavaksi lapsen isälle. Tämä edellyttää, että isä jää hoitamaan lasta. Tällöin äidillä on oikeus sairauspäivärahaan.

Useissa työ- ja virkaehtosopimuksissa on sovittu myös erikseen äitiysrahasta.

Työntekijän oikeuksia raskauden ja perhevapaiden aikana

Työntekijää ei saa irtisanoa raskauden takia, perhevapaiden aikana tai siksi, että hän on ilmoittanut käyttävänsä perhevapaita. Työntekijällä on oikeus palata takaisin työhönsä perhevapaan jälkeen. Jos tämä ei ole mahdollista, työntekijälle täytyy järjestää aiempaa vastaavaa työtä.

Lomake

Oheisen lomakkeen avulla voit sopia työnantajan kanssa äitiysvapaan pitämisestä.

Lastenhoidon tuet

  • Kaikilla lapsilla on oikeus kunnalliseen päivähoitoon
  • Vanhemmat voivat valita myös lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen
  • Kotihoidon tukea saa vain alle 3-vuotiaan lapsen hoitoa varten
  • Vanhempi, joka on lyhentänyt työaikaansa lapsen hoidon vuoksi, voi saada osittaista hoitorahaa