Valmisteilla

SAK:lla ja sen jäsenliitoilla on edustajia useissa työelämän lainsäädäntöä, työehtosopimusjärjestelmää, sosiaaliturvaa, koulutusta, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia koskevissa kaksi- ja kolmikantaisissa työryhmissä.

Kaksikantaisissa työryhmissä neuvotteluosapuolina ovat palkansaajien ja työnantajien järjestöt, kolmikantaisissa mukana ovat myös valtiovallan, tavallisesti ministeriöiden edustajat.

Alla olevista listoista löytyvät SAK:laiset edustajat niistä työryhmistä ja hankkeista, jotka liittyvät hallitusohjelmaan ja raamisopimukseen. Listauksessa on myös kuvaukset työurasopimuksen ja hallituksen rakenneuudistusohjelman työryhmien työstä.


Hallitusohjelman hankkeet

Hallitusohjelmaan 2011–2015 liittyy runsaasti kolmikantaisesti toteutettavia hankkeita, joihin SAK:n edustajat osallistuvat. Kolmikantaisiin työryhmiin osallistuu työmarkkinajärjestöjen edustajien lisäksi hallituksen edustajia ministeriöistä.
 

Työelämän yhdenvertaisuussäännösten valmistelu

Yhdenvertaisuuslain kokonaisuudistuksen jatkaminen tavoitteena lainsäädäntö, joka turvaa tehokkaasti yhdenvertaisuuden.

SAK:n edustajat Anu-Tuija Lehto ja Tapio Bergholm.

Vastuuministeriö TEM.

Työryhmä on saanut työnsä päätökseen.
 

Työelämän sääntelytyöryhmä

Selvittää ja arvioi työlainsäädännön toimivuutta, tekee mm muutos- ja kehittämisehdotuksia.

SAK:n edustajat Katarina Murto ja Minna Tanska.

Määräaika hallituskauden loppuun.

Vastuuministeriö TEM.
 

Opintovapaalain kokonaisuudistuksen selvittäminen

Opintovapaalain muutostarpeiden selvittäminen ja arviointi sekä mahdollisten säännösehdotusten valmistelu, jotta lainsäädäntö vastaa muuttunutta tutkintojärjestelmää ja työelämän tarpeita.

SAK:n edustaja Saana Siekkinen.

Työryhmän on saanut työnsä päätökseen.

Vastuuministeriö TEM.
 

Ammattikorkeakoululainsäädännön uudistaminen

Ammattikorkeakoulujen rahoitusta ja hallintoa koskevan lainsäädännön uudistaminen 2011-2014. Työryhmän esitykset valmistuneet ja lakiesitykset eduskunnan käsittelyssä.

Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen edustaja Mikko Heinimäki.

Työryhmä on päättänyt työnsä.

Vastuuministeriö OKM.
 

Nuorten yhteiskuntatakuu

Työryhmä valmistelee esitykset nuorisotakuun toteuttamisesta ja sen vaatimasta rahoituksesta.

SAK:n edustajat Pirjo Väänänen ja varajäsenenä Markku Liljeström.

Määräaika koko hallituskausi, keskeiset esitykset jätettiin ministerille 29.2.2012.

Vastuuministeriö TEM.
 

Tilaajavastuulain kokonaisuudistus

Työryhmä arvioi, onko laki tarpeen uudistaa kokonaisuudessaan ja valmistelee ehdotukset jatkotoimiksi.

SAK:n edustajat Erkki Laukkanen ja Anu Tuija Lehto.

Vastuuministeriö TEM.
 

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus

Työryhmä valmistelee arvopapereiden kauppaa, säilytystä ja verovalvontaa koskevat lait.

SAK:n edustaja Erkki Laukkanen.

Vastuuministeriö TEM.
 

Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus -hanke

Ohjausryhmä valmisteli hallituksen periaatepäätöksen (hyväksyttiin 31.9.2012), jossa määriteltiin linjaukset työpolitiikan kehittämiseksi. Keskeiset painopisteet:

 • palvelujärjestelmän arviointi ja kehittäminen
 • työvoiman alueellisen liikkuvuuden edistäminen
 • elinkeinoelämn rakennumuutoksen ennakointi

Hanke kestää koko hallituskauden.

SAK:n edustaja Pirjo Väänänen.

Vastuuministeriö TEM.
 

Työvoiman käyttötavat ja työn tekemisen muodot

Työryhmä selvittää mm. määrä- ja osa-aikaisia työsuhteita, vuokratyötä, itsensä työllistäjien asemaa ja työaikapankkijärjestelmien käyttöä. Työryhmä laatii esitykset ja tekee mahdolliset lainsäädännön muutosesitykset.

SAK:n edustajat Timo Koskinen ja Joonas Rahkola.

Määräaika hallituskausi. Väliraportti luovutettiin ministerille 15.5.2012.

Vastuuministeriö TEM.
 

Työelämän kehittämisen strategia

Strategian tavoitteena on parantaa työllisyysastetta, työelämän laatua, työhyvinvointia ja työn tuottavuutta. Strategian toteuttamiseksi työpaikoilla käynnistetään laaja kansallinen yhteistyöhanke. Sen osana käynnistetään erillinen työelämän kehittämisen ohjelma. Myöhemmin nimetään työjaosto, joka valmistelee ja työstää strategiaa.

SAK:n edustaja hankkeen johtoryhmässä Lauri Lyly. Työjaostossa SAK:ta edustaa Juha Antila.

Johtoryhmän määräaika 30.6.2012, muutoin hallituskausi.

Vastuuministeriö TEM.
 

Työsuojeluvalvonnan resurssiselvitys

Työryhmä selvittää työsuojeluvalvonnan resurssien mitoitusta, kohdentamista, toimivaltuuksia ja valvontakäytäntöjä sekä työsuojeluvalvonnan organisointia.

SAK:n edustaja työryhmässä Juha Antila.

Työryhmä on päättänyt työnsä.

Vastuu ministeriö STM.
 

Työurien pidentäminen, työeläkkeiden rahoitus ja eläketurvan riittävyys

Neuvotteluryhmä valmistelee ehdotukset toimiksi, joilla hallitusohjelmaan kirjattu tavoite työurien pidentämisestä, työeläkejärjestelmän rahoituksesta ja riittävän eläketurvan rahoituksesta saavutetaan.

SAK:n edustaja Kaija Kallinen.

Vastuuministeriö VM.
 

Kaksikantainen työelämätyöryhmä

Työryhmän tavoitteena on työurien pidentäminen työelämän laatua parantamalla.

SAK:n edustajat Lauri Lyly, Juha Antila ja sihteerinä Pirjo Väänänen.
 

Tapaturma- ja ammattitautilainsäädännön uudistaminen

Lainsäädännön kokonaisuudistus.

SAK:n edustajat Timo Koskinen ja Katja Veirto.

Työryhmä on päättänyt työnsä. 

Vastuuministeriö STM.
 

Työttömyysturvajärjestelmän uudistaminen nykyjärjestelmän pohjalta

Työttömyysturvajärjestelmän selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen.

Palkansaajajärjestöjen edustaja Joonas Rahkola (SAK).

Valmistelu 2012–2013, lainsäädäntö voimaan 2014.

Vastuuministeriö STM.
 

Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelma

Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman laatiminen

Palkansaajajärjestöjen edustaja Joonas Rahkola (SAK).

Määräaika 31.12.2013.

Vastuuministeriö STM.
 

Samapalkkaisuusohjelma

Naisten palkkojen nostaminen 85 %:iin miesten palkoista vuoteen 2015 mennessä.

SAK:n edustaja Tapio Bergholm.

Määräaika hallituskausi.

Vastuuministeriö STM.
 

Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategia

Maahanmuuttostrategian laatiminen, jossa ennakoidaan maahanmuuton määrää, laatua ja vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Tavoitteena suvaitsevaisen, turvallisen ja moniarvoisen Suomen rakentaminen sekä Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn lisääminen.

SAK:n edustaja Pirjo Väänänen, varalla Eve Kyntäjä.

Työryhmän laatima strategia valmistunut 30.1.2013. Valtioneuvoston periaatepäätös asiasta hyväksyttiin 13.6.2013.

Vastuuministeriö STM.
 

Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävä toimenpideohjelma

Täsmennetään köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemisen politiikkatoimenpiteitä.

SAK:n edustaja ohjausryhmässä Katja Veirto.

Vastuuministeriö STM.
 

Johtamisen kehittämisverkosto

Tavoitteena työelämän laadun ja työurien pidentämisen kannalta selvittää ja koota hyvän johtamisen ja esimiestyön käytäntöjä, luoda laatukriteerit hyvälle johtamiselle julkisella sektorilla, edistää ja vahvistaa ikäjohtamisen periaatteiden toteutumista ja kehittää johtamiskoulutuksen laatua ja saatavuutta.

SAK:n edustaja työryhmässä Eija Hietanen.

Määräaika hallituskausi.

Vastuuministeriö STM.
 

Kuntauudistus

Kokonaisuus, jossa

 • kuntalain kokonaisuudistus (vastuuministeriö VM)
 • kuntarakenteen uudistaminen (vastuuministeriö VM)
 • valtionosuusjärjestelmän uudistaminen (vastuuministeriö VM)
 • sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen (vastuuministeriö STM),
 • palvelumarkkinoiden ja hyvinvointisektorin kehittäminen mukaan lukien hankintalain uudistaminen (vastuuminsteriöTEM).

SAK:n edustajat eri työryhmissä: Auli Korhonen (kuntalaki, kuntarakenne), Olli Koski (valtionosuusjärjestelmä), Joonas Rahkola (sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne ja palvelumarkkinat).

Määräaika hallituskausi
 

Ihmiskauppalainsäädännön tarkasteluryhmä

Työryhmä tarkasteli mm. ihmiskaupan ja kiskonnantapaisen työsyrjinnän rajanvetoa, oheisseuraamuksia, pakkotyön käsitettä ja asemaa sekä uhrien suojelua.

Palkansaajajärjestöjen edustaja Anu-Tuija-Lehto (SAK).

Vastuuministeriö OM.
 

EU:n alue- ja rakennepolitiikka 2014 ja sen toteutus

Työryhmä tekee ehdotukset painopisteiksi, joihin rakennerahastovarat keskitetään vuonna 2014 alkavalla ohjelmakaudella sekä seuraa, että teemavalinnat ovat hallitusohjelman EU2020 -strategian mukaisia.

SAK:n edustaja Auli Korhonen.

Määräaika 31.12.2013.

Vastuuministeriö TEM.
 

EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2014 paikallinen kehittäminen

Alatyöryhmä tekee esityksen monirahastoisen ja yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen periaatteista ja toteuttamismalleista Suomessa 2014–2020. Lisäksi tehdään esitys paikallisten toimintaryhmien ja kehittämisstrategioiden hallintomallista, valintakriteereistä, roolista ja tehtävistä.

SAK:n edustaja Auli Korhonen.

Vastuuministeriö TEM.
 

Työeläkkeiden indeksijärjestelmä

Työryhmä arvioi työeläkejärjestelmän indeksitarkistuksia koskevan sääntelyn ja mahdolliset muutostarpeet.

SAK:n edustaja Katja Veirto.

Vastuu ministeriö STM.

Työryhmän raportti on valmistunut.
 

Luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien sosiaaliturvaa kehittävä työryhmä

Työryhmä tekee esitykset luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien sosiaaliturvan kehittämisestä siten, että siinä ei olisi perusteettomia eroja palkansaajien sosiaaliturvaan nähden.

SAK:n edustaja Ilkka Kaukoranta.

Työryhmä on saanut työnsä päätökseen.

Vastuuministeriö STM.

Työryhmän määräaika 30.9.2013.
 

Ammattiurheilijoiden sosiaaliturvaa kehittävä työryhmä

Työryhmä selvittää ammattiurheilijoiden sosiaaliturvassa olevia epäkohtia ja etsii keinoja niiden korjaamiseksi.

SAK:n edustaja Ilkka Kaukoranta.

Vastuuministeriö STM

Työryhmä on päättänyt työnsä.


Hallituksen rakenneuudistusohjelma

Hallitus sopi budjettiriihessä elokuussa 2013 rakenneuudistusohjelmasta, jonka tavoitteena on vahvistaa talouden kasvuedellytyksiä ja kuroa umpeen kestävyysvajetta muun muassa työllisyyttä ja julkisten palvelujen tuottavuutta parantamalla.

Rakenneuudistusohjelma on laaja kokonaisuus. Siihen liittyen on perustettu useita työryhmiä, joissa monissa myös SAK:lla on edustaja. Valtaosan työryhmistä on saatava työnsä valmiiksi 15.11.2013 mennessä. Hallitus päättää rakenneuudistusten tarkemmasta sisällöstä marraskuun lopulla.

Rakenneuudistusten sisältöä ja keinoja pohtivien työryhmien työssä keskitytään

 • työurien pidentämiseen
 • työttömyys- ja muun ansioturvan kannustavuuden lisäämiseen
 • työmarkinoiden toimivuuden parantamiseen
 • talouden uusiutumisen ja kilpailukyvyn edistämiseen
 • julkisten palvelujen tuottavuuden parantamiseen

SAK:n edustaja rakenneuudistusta koordinoivassa työryhmässä on strategia- ja hallintojohtaja Eija Hietanen. Häneltä voit kysyä lisätietoja työryhmien työstä ja SAK:n edsutajista niissä.

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma.


Työllisyys- ja kasvusopimus

SAK ja muut työmarkkinajärjestöt solmivat lokakuussa 2013 kolmivuotisen työllisyys- ja kasvusopimuksen, jonka piirissä on yli 90 prosenttia palkansaajista. Sopimuksessa sovittiin myös muutamista kolmi- ja kaksikantaisista työryhmistä.
 

Neuvottelujärjestelmän uudistaminen

Työmarkkinajärjestöjen yhteinen työryhmä arvio neuvottelujärjestelmän toimivuutta ja kehittämistarpeita syksyn 2014 loppuun mennessä. Tarkastelussa ovat työehtosopimusten velvoittavuus ja noudattaminen, rikkomisesta seuraavat sanktiot, sovittelujärjestelmän ja erimielisyyksien ratkaisumenetelmät ja palkankorotukset sopimuksettomilla aloilla.

SAK:n edustajat:

 • Janne Metsämäki, SAK
 • Katarina Murto, SAK
 • Riku Aalto, Metallityöväenliitto
 • Jarkko Eloranta, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
 • Marko Piirainen, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
 • Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM

Työryhmän työ on päättynyt ilman neuvottelutulosta.

Loppiaisen ja helatorstain siirtäminen

Työryhmässä on työmarkkinajärjestöjen lisäksi kirkon edustus. Työryhmä selvittää, voidaanko loppiainen ja helatorstai siirtää lauantaille. Lisäksi selvitetään, miten siirto vaikuttaisi työaikajärjestelmiin ja onko muutoksille mahdollisuutta.

SAK:n edustaja: Juha Antila.

Työryhmä on päättänyt työnsä.
 

Työajan vakiinnuttaminen työsuhteen ehdoksi

Kolmikantainen työryhmä selvittää kriteerit, joilla tehty työaika vakiintuu työsuhteen ehdoksi tilanteessa, jossa tehty työaika ei vastaa työsopimukseen kirjattua työaikaa.

Osapuolet sopivat, että asiaa aletaan selvittää jo aiemmin perustetussa työelämän sääntelytyöryhmässä. Tämä työryhmä selvittää ja arvioi hallitusohjelman mukaisesti työlainsäädännön toimivuutta.

SAK:n edustajat: Katarina Murto ja Minna Tanska.

Vastuuministeriö: TEM

Työllisyys- ja kasvusopimus


Työurasopimuksen työryhmät

Työurasopimus allekirjoitettiin 22.3. 2012 ja siinä sovittiin muutoksista työttömyysturvaan ja eläkejärjestelmään, nuorten työllistymistä edistävistä toimista sekä toimenpiteistä joilla työelämää kehitetään. Sovittujen toimenpiteiden jatkovalmistelua tehdään useissa työryhmissä.
 

Työurasopimuksen jatkotyö

 • Osa-aikaeläkkeen ikärajan nostoa ja varhennetun vanhuuseläkkeen lopettamista koskevien lakimuutosten valmistelu. Lait ovat eduskunnan käsittelyssä syksyllä 2012.
 • Käynnistetään selvitys suomalaisesta eläketurvasta ja sen sosiaalisesta ja taloudellisesta kestävyydestä sekä vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutuksista.
 • Työn alla useita selvityksiä, joilla pohjustetaan neuvotteluja vuonna 2017 voimaan tulevaksi sovitusta eläkeuudistuksesta.
 • Työttömyysturvaan tulevien muutosten valmistelu.
 • Työmarkkinakeskusjärjestöt etsivät uusia keinoja nuorten työllistämiseen syyskuun 2012 loppuun mennessä.
 • Eri toimialojen työntekijä- ja työnantajaliitot neuvottelevat erityiset nuorten työllistämissopimukset marraskuun 2012 loppuun mennessä. Toimialakohtaisille neuvotteluja  päätettiin jatkaa vielä vuoden 2013 alkupuolella.
 • Työssä jatkamista tukevien toimien jatkovalmistelu.

Työurasopimus


Raamisopimuksen työryhmät

Syksyllä 2011 neuvotellussa raamisopimuksessa sovittiin useista kolmi- ja kaksikantaisista työryhmistä. Kolmikantaisiin työryhmiin osallistuu työmarkkinajärjestöjen edustajien lisäksi hallituksen edustajia ministeriöistä. Kaksikantaiset työryhmät ovat työmarkkinajärjestöjen keskinäisiä ryhmiä.
 

Työntekijöiden koulutusoikeus/ Osaamisen kehittämisen toimintamalli

Työntekijöiden 3 pv:n koulutusoikeus ja yritysten vastuuvaraus eli verokannusteet työntekijöiden kouluttamiseen.

SAK:n edustajat Nikolas Elomaa, Saana Siekkinen.

Työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen koulutusoikeuden toteuttamisesta. Osapuolet sopivat osaamisen kehittämisen toimintamallista maaliskuussa 2013.

Vastuuministeriö TEM.


Työvoiman käyttötavat

Vuokratyö ja ns. 0-sopimukset.

SAK:n edustaja Katarina Murto.

Työryhmä on saanut työnsä päätökseen. 

Vastuuministeriö TEM.
 

Osatyökykyiset

Johtoryhmä ja kaksi alatyöryhmää miettivät keinoja osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi.

SAK:n edustajat Pirjo Väänänen ja Ilkka Kaukoranta.

Työryhmä on päättänyt työnsä.

Vastuuministeriöt STM ja TEM.
 

Työajat ja työturvallisuuslaki

Työturvallisuussäännöksiä valmisteleva työryhmä pohtii, miten työturvallisuuslaissa huomioidaan työaikojen kuormitttavuus.

SAK:n edustaja Raili Perimäki, varalla Timo Koskinen.

Työryhmä on päättänyt työnsä.

Vastuuministeriö STM.
 

Perhevapaat

Tavoitteena perhevapaita koskevan lainsäädännön selkeyttäminen.

SAK:n edustaja Katja Veirto.

Työryhmä on päättänyt työnsä.

Vastuuministeriö STM.
 

Samapalkkaisuus ja palkkakartoitukset

Palkkakartoitusten ja tasa-arvosuunnittelun kehittäminen tavoitteena, että kartoituksia ja suunnitelmia tehtäisiin yhä useammalla työpaikalla. Alustava selvitys tilanteesta työpaikoilla.

SAK:n edustaja Tapio Bergholm, varalla Riitta Juntunen.

Jatkotyöryhmä, jossa selvitettiin tasa-arvolain muutostarpeita - erityisesti tasa-arvosuunnitelman ja palkkakartoitusten täsmentämistä, niistä tiedottamista ja henkilöstön edustajien osallistumismahdollisuuksia - on päättänyt työnsä.

SAK:n edustaja Tapio Bergholm.

Vastuuministeriö STM.
 

Talous- ja työllisyys

Korkean tason työryhmä seuraa talouden ja työllisyyden kehitystä.
 

Kaksikantaiset työryhmät

Ikäohjelmat

Työryhmä on laatinut yhteisen mallin ikäohjelmaksi työpaikkojen käyttöön.

SAK:n edustaja Kari Haring.

Henkilöstösuunnitelmien laatiminen ja YT-laki

Henkilöstösuunnitelmien kehittäminen ja mahdolliset lakimuutokset YT-lakiin.

SAK:n edustaja Timo Koskinen.

Työaikapankit

Työaikapankkijärjestelmien kehittäminen.

SAK:n edustaja Juha Antila.

Osaamisen kehittäminen

Työryhmän tehtävänä mm. aikuiskoulutustuen kehittäminen, koulutustilin käyttöönoton selvittäminen ja koulutusrahaston toiminnan kehittäminen.

SAK:n edustaja Markku Liljeström.

Työryhmä on saanut työnsä valmiiksi.

Luottamusta herättävät toimet työmarkkinoilla

Hankkeen käynnistysfoorumi järjestettiin kesäkuussa 2012.
 

Raamisopimus 2011-2013