Kansainvälinen edunvalvonta

Työelämän perusoikeudet on toteutettava kaikkialla maailmassa. Tämä on ammattiyhdistysliikkeen kansainvälisen edunvalvonnan tärkeä tavoite. Ay-liike joutuu toimimaan monessa maassa vaikeissa oloissa. Työntekijöillä on oltava kaikkialla oikeus järjestäytyä ja neuvotella työehtosopimuksista.

SAK ja muut suomalaiset palkansaajajärjestöt STTK ja Akava ovat seuraavien kansainvälisten järjestöjen jäseniä:

Eurooppalainen yhteistyö

Merkittävä osa SAK:n sopimuspolitiikkaa on Euroopan unionin työelämää koskevien direktiivien ja sopimusten valmistelu. Yhä useampi työelämää kehittävä suomalainen laki- tai sopimusmuutos saa alkunsa eurooppalaisessa sopimisprosessissa, josta työ jatkuu kotimaisena kehittämistyönä.

Maastrichtin sopimuksen sosiaalipöytäkirjan (1991) perusteella työmarkkinajärjestöt voivat neuvotella ja sopia komission esittämistä asioista. Jos osapuolet pääsevät sopuun neuvotteluissa, voidaan sopimus hyväksyä EU:n direktiiviksi. Tätä työmarkkinajärjestöjen yhteistyötä ja neuvotteluja kutsutaan sosiaaliseksi vuoropuheluksi tai sosiaalidialogiksi.

Tähän mennessä sosiaalisessa vuoropuhelussa on neuvoteltu seuraavat sopimukset:

Näiden lisäksi sosiaalisessa vuoropuhelussa on sovittu toimintaohjelmista, jotka koskevat elinikäistä oppimista (2003) ja tasa-arvon edistämistä (2005).

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY

Euroopan tason työmarkkinaneuvotteluissa eurooppalaista ay-liikettä edustaa Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY (engl. ETUC). SAK sekä muut suomalaiset palkansaajien keskusjärjestöt STTK ja Akava ovat EAY:n jäseniä. Järjestön tehtävä on vaikuttaaa Euroopan komission, parlamentin ja neuvoston päätöksentekoon sekä varmistaa ammattiyhdistysliikkeen edustajien mukanaolo erilaisissa Euroopan unionin neuvoa antavissa elimissä.

EAY edustaa noin 60 miljoonaa palkansaajaa. Sen jäsenenä on 84 kansallista keskusjärjestöä 36 Euroopan maasta. Järjestön toimipaikka on Brysselissä. Osana EAY:tä toimii European Trade Union Institute ETUI, joka hoitaa mm. tutkimusta, koulutusta ja työympäristökysymyksiä.

EAY:n Ateenan manifesti (2011)
EAY:n Pariisin julistus (2009)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ETSK

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ETSK on Euroopan unionin neuvoa-antava elin muun muassa työelämäkysymyksissä. ETSK koostuu työnantajien, työntekijöiden ja muiden ammatinharjoittajien edustajista sekä ns. yleisen yhteiskunnallisen edun kuten kuluttaja- ja ympäristöjärjestöjen edustajista. Sekä SAK:lla, STTK:lla että Akavalla on työnantajien tavoin edustaja ETSK:ssa.

Palkansaajajärjestöjen EU-edustusto FinUnions

SAK:lla, STTK:lla ja Akavan yksityisten alojen YTN-neuvottelujärjestöllä on yhteinen EU-edustusto Brysselissä. Toimiston tehtävänä on suomalaisten palkansaajien etujen valvominen ja tiedon välittäminen EU:n toiminnasta ja päätöksistä järjestöille Suomeen.

EU-edustusto seuraa työmarkkina-asioita Euroopan unionin toimielimissä yhteistyössä suomalaisten palkansaajajärjestöjen kanssa ja pitää yllä suhteita vaikuttajiin. EU-edustusto tekee myös yhteistyötä EAY:n ja Brysselissä sijaitsevien kansallisten ay-järjestöjen edustajien kanssa.

SAK, STTK ja Akava toimivat Eurooppa-politiikassaan paljon yhteistyössä. Ne mm. koordinoivat yhdessä EAY:n hallitusten kokousten valmistelua.

Maailmanlaajuinen yhteistyö

Maailman talouden globalisaatio on jatkuva haaste kansainväliselle ay-liikkeelle. Kansainvälisessä työjärjestössä ILOssa määriteltyjen perusihmisoikeuksien ja ay-oikeuksien puolustaminen on keskeistä maailmanlaajuisen ay-liikkeen työssä.

Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC

SAK, STTK ja Akava ovat jäseninä Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestössä ITUCissa. ITUC edustaa 305 jäsenjärjestönsä kautta 175 miljoonaa työntekijää 151 maassa ja alueella.

ITUCin tekee yhteistyötä ay-järjestöjen ja maailmanlaajuisten toimijoiden kuten Maailman kauppajärjestön WTO:n, Maailmanpankin ja Kansainvälinen valuuttarahaston IMF:n kanssa.

ITUCilla on läheiset suhteet sektoreittain toimiviin kansainvälisiin ammattisihteeristöihin ja OECD:n neuvoa-antavaan ay-komiteaan TUAC:iin. ITUC työskentelee läheisesti myös Kansainvälisen työjärjestön ILOn kanssa ja sillä on yhteyksiä moniin muihin YK:n järjestöihin.

OECD:n neuvoa-antava ay-komitea TUAC

OECD:n neuvoa-antava ay-komitea TUAC konsultoi teollisuusmaiden järjestöä OECD:tä, sen komiteoita ja jäsenvaltioiden hallituksia palkansaajien näkökulmasta. SAK, STTK ja Akava ovat TUAC:n jäseniä.

Kansainvälinen työjärjestö ILO

ILOn tehtävänä on edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja kansainvälisesti tunnustettuja työelämän ihmisoikeuksia, parantaa työntekijöiden asemaa ja työoloja kaikkialla maailmassa sekä kehittää kansainvälisiä työelämän normeja.

Kansainvälinen työjärjestö ILO on ainoa kolmikantaisesti toimiva YK-järjestö. Hallitusten ohella päätöksentekoon ILOssa osallistuvat tasavertaisesti eri maiden ammattiyhdistysliikkeen ja työnantajien edustajat.

ILOn sopimukset ja suositukset muodostavat kansainvälisen työnormiston. Kaikkiaan ILO oli vuoteen 2006 mennessä hyväksynyt yhteensä lähes 400 sopimusta ja suositusta. Suomi on ratifioinut sopimuksista 100. ILOn sopimukset ovat vaikuttaneet merkittävästi Suomen työlainsäädäntöön

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen SASKin tavoitteena on parantaa vapaan ja demokraattisen ay-toiminnan edellytyksiä maailmassa. Sen keskeinen tehtävä on erilaisten kehityshankkeiden toteuttaminen.

SASKin hankkeilla lisätään tasa-arvoa, vahvistetaan asukkaiden sosiaalista turvaverkkoa ja edistetään työntekijöiden oikeuksia. Suurin osa hankkeista tukee ay-koulutusta. Lisäksi annetaan lainopillista apua sekä materiaalista ja humanitääristä apua. Kotimaassa SASK pitää kehitys- ja solidaarisuuskysymyksiä esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa.

SASKin jäseniä ovat keskusjärjestöt SAK ja STTK sekä noin 30 SAK:laista, STTK:laista ja akavalaista liittoa. Lisäksi SASKilla on henkilöjäseniä.

Lähialueyhteistyö

Lähialueyhteistyö on tärkeä osa SAK:n kansainvälistä edunvalvontaa. Pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkät perinteet. Uudempana mukaan on tullut lähialueyhteistyö Baltian ja etenkin Viron ay-liikkeiden kanssa. Myös Venäjän ay-liike, erityisesti Pietarin ja Leningradin alueella sekä Karjalassa on SAK:n yhteistyökumppani.

Pohjolan ammatillisen yhteisjärjestön PAYn jäseniä ovat lähes kaikki pohjoismaiden palkansaajakeskusjärjestöt. Järjestön kautta vaikutetaan Pohjoismaiden talous- ja yhteiskuntapolitiikkaa koskeviin päätöksiin ja koordinoidaan ay-politiikkaa. PAY on tärkeä vaikutuskanava EU:n suuntaan ja tiedonkulkukanava etenkin Norjalle ja Islannille. SAK, STTK ja Akava ovat kaikki PAY:n jäseniä.

Lähialueyhteistyötä tehdään paitsi järjestöissä myös erilaisissa verkostoissa:

  • Itämeren alueen ay-verkosto BASTUNin jäseniä ovat kaikkien Itämeren reunavaltioiden palkansaajakeskusjärjestöt.
  • EAY:n yhteydessä toimivan ay-neuvoston jäseninä ovat Norjan, Ruotsin ja Suomen palkansaajajärjestöt. Yhteistyöhön osallistuu myös Murmanskin ay-järjestö Venäjältä.
  • Baltic Sea Labour Forum (BSLF) on Itämeren alueen työmarkkinayhteistyötä edistävä foorumi. Foorumin tavoitteena on rakentaa verkostoja työntekijä- ja työnantajajärjestöjen sekä poliitikkojen ja valtiollisten toimijoiden välille. Foorumin työhön osallistuvat Suomesta SAK, STTK ja Akava.

Miten voit osallistua ay-liikkeen kansainväliseen toimintaan?