Toiminta-ajatus

SAK on keskusjärjestö, liittojen liitto. SAK:lainen ammattiyhdistysliike on kuitenkin paljon enemmän. Se on liike, jolla on yhteiset arvot ja päämäärät.

SAK rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Työelämää, jossa työn tekijän osaaminen ja arvo sekä vaikutusmahdollisuudet tunnustetaan.

SAK rakentaa luottamukseen, yhteistyöhön ja oikeudenmukaisuuteen perustuvaa sopimusyhteiskuntaa, jossa vahva työlainsäädäntö ja kattavat työehtosopimukset sekä sopimisen pitkäjänteisyys luovat työn tekijöiden uskoa tulevaisuuteen.

Hyvinvointiyhteiskunta luo pohjan turvallisuuteen ja luottamukseen. Se perustuu korkeaan työllisyyteen, julkisesti rahoitettuihin ja demokraattisesti valvottuihin ja pääosin julkisesti tuotettuihin hyvinvointipalveluihin sekä sosiaaliturvaan, jossa yhdistyvät ansioihin perustuva turva ja toimeentulon takaava perusturva. Hyvinvointiyhteiskunta edistää oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä poistaa eriarvoisuutta.

SAK:laisella ammattiyhdistysliikkeellä on voimaa, halua ja kykyä toimia yhdessä, rohkeasti ja aloitteellisesti työn ja sen tekijän hyvinvoinnin puolesta.


Toiminta-ajatus

SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen tehtävänä on työn tekijöiden hyvinvoinnin, toimeentulon ja osallisuuden parantaminen sekä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistäminen.


Arvot

Vuonna 1991 hyväksytyssä periaateohjelmassa SAK:n arvoiksi määritellään vapaus, solidaarisuus, tasa-arvo, demokratia ja rauha. Nämä arvot ovat SAK:laiselle ammattiyhdistysliikkeelle tärkeitä edelleenkin. Tulevaisuushankkeen keskusteluissa arvoja haluttiin painottaa uudelleen ja määritellä niitä ajanmukaisemmin. SAK:n arvoiksi kiteytyivät:

Ihmisarvo työssä

SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen on toimittava niin, että inhimillisyys työelämässä kohenee. Se tarkoittaa turvallisuutta – erityisesti jatkuvissa muutoksissa – kunnollisia töitä ja työsuhteita, riittävää ja oikeudenmukaista toimeentuloa sekä työn mielekkyyden ja työhyvinvoinnin paranemista.

Yhdenvertaisuus

Työntekijöiden ja kansalaisten on oltava yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia ihmisten erilaisuudesta huolimatta. Yhdenvertaisuutta pitää edistää niin työelämässä, yhteiskunnassa kuin ammattiyhdistysliikkeen omassakin toiminnassa.

Heikomman puolella

SAK:lainen ammattiyhdistysliike on erityisesti niiden puolella, jotka ovat vaikeimmassa asemassa erityisesti työelämässä. SAK:lainen ammattiyhdistysliike toimii yhdessä heikomman puolesta. Heikomman puolella korostaa syrjimättömyyttä ja osallisuutta niin työelämässä, yhteiskunnassa kuin ammattiyhdistysliikkeen omassakin toiminnassa. SAK:laisella ammattiyhdistysliikkeellä on kykyä, halua ja voimaa puuttua työn tekijöiden kokemiin epäkohtiin.


Visio vuodelle 2020

Vuonna 2020 työelämä on turvallinen, inhimillinen ja oikeudenmukainen. Työntekijöillä on turvanaan vahva työlainsäädäntö ja kattavat työehtosopimukset. Hyvinvointiyhteiskunta on yhdenvertaisuutta edistävä ja eriarvoisuutta poistava.

SAK on

  • voimakas työn ja arjen asioiden vaikuttaja
  • työelämän kehittämisen paras asiantuntija ja suunnannäyttäjä
  • vahva ja uskottava sopimuskumppani
  • vahva ja arvostettu edunvalvontajärjestö ja kansainvälinen toimija
  • jäsenliittoja ja jäseniä yhdistävä liike
  • itsenäinen yhteiskunnallinen vaikuttaja.

SAK:n toiminta on kaikilla tasoilla aloitteellista, yhteisöllistä ja rohkeaa. Työn tekijät ovat laajasti järjestäytyneet ammattiliittoihin.

SAK:n hallituksen marraskuussa 2016 hyväksymä järjestön strategia
Askelmerkkejä tulevaisuuteen – SAK:n tavoiteohjelma 2016–2020
SAK:n esittelymateriaali