Keskusjärjestö ja ammattiliitot

SAK on liittojen liitto – Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö. SAK:n jäseninä on 20 ammattiliittoa, joilla on yhteensä miljoona jäsentä. SAK:lla ei siis ole henkilöjäseniä, vaan työntekijät kuuluvat SAK:hon ammattiliittonsa kautta.

Suomessa on noin 80 ammattiliittoa. Niistä suurin osa kuuluu johonkin kolmesta palkansaajien keskusjärjestöstä: SAK:hon, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:hon ja korkeasti koulutettujen keskusjärjestö Akavaan.

Myös työnantajat ovat yleensä järjestäytyneet oman alansa työnantajaliittoon, jotka puolestaan kuuluvat  työnantajien keskusjärjestöihin toimialansa mukaan. Niitä ovat yksityisellä sektorilla Elinkeinoelämän keskusliitto EK, ja valtiolla, kunnalla ja kirkolla on omansa.

Ammattiliitto

Ammattiliitot huolehtivat jäsentensä edunvalvonnasta ensisijaisesti työpaikkojen luottamushenkilöiden kautta. Ne myös solmivat alan työnantajaliiton kanssa työ- ja virkaehtosopimuksia, joissa sovitaan alan palkoista ja muista työehdoista. Lisäksi ammattiliitot tarjoavat jäsenilleen neuvontaa, koulutusta, toimintaa ja etuja sekä huolehtivat jäsentensä ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta työttömyyskassan kautta.


SAK

Ammattiliittojen keskusjärjestönä SAK sovittaa yhteen jäsenliittojensa tavoitteita ja kehittää niiden toimintaa.  Se tekee työnantajien keskusjärjestöjen ja Suomen hallituksen kanssa valtakunnallisia sopimuksia työehdoista ja muista työelämän asioista. Neuvotteluja ja niiden tuloksena syntyviä sopimuksia kutsutaan kokoonpanosta riippuen joko kaksi- tai kolmikantaisiksi

SAK vaikuttaa poliittisiin päättäjiin, jotta palkansaajien näkökulma otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon laeissa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Lisäksi SAK huolehtii palkansaajien yleisestä edunvalvonnasta esimerkiksi julkisuuden kautta.Kansainvälisissä järjestöissä ja yhteyksissä SAK ajaa aloitteellisesti eri maiden palkansaajien yhteisiä etuja ja edistää ammattijärjestöjen yhteistyötä.

SAK:n vaikutusvalta perustuu korkeaan järjestäytymisasteeseen: Suomessa noin 75 prosenttia kuuluu oman alansa ammattiliittoon. SAK:n kautta sen jäsenenä olevat ammattiliitot ja niiden jäsenet saavat joukkovoimaa suurtenkin uudistusten läpiviemiseen.

Keskusjärjestö SAK:n tehtävät

SAK:n ja jäsenliittojen työnjako on määritelty SAK:n edustajakokouksen 2011 tavoiteohjelmassa seuraavasti:

Keskusjärjestö:

Luo edellytyksiä jäsenliitoille sopia palkka- ja työehdoista ja koordinoi niitä.

Neuvottelee ja sopii yhteistyössä jäsenliittojen kanssa työehtoja ja työelämää koskevia sopimuksia.

Neuvottelee, vaikuttaa ja sopii kaksi- ja kolmikantaisesti

  • palkkaperusteisesta sosiaali- ja eläketurvasta,
  • työlainsäädännöstä ja muusta työn tekijöitä koskevasta lainsäädännöstä ja
  • toimenpiteistä työllisyyden parantamiseksi, ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi ja työelämän kehittämiseksi.

Tuottaa tietoa, tutkimusta ja uusia innovaatioita työelämän muutoksista.

Luo edellytyksiä yhteistyössä jäsenliittojen kanssa työpaikkojen edunvalvontatyön ja luottamushenkilöiden aseman vahvistamiseksi.

Tukee jäsenliittoja järjestäytymisen edistämisessä sekä liittoyhteistyön ja liittorakenteiden kehittämisessä.

Kokoaa jäsenliittoja ja jäseniä yhteisiin toimiin tavoitteiden puolesta.

Vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon alueellisella, kansallisella ja EU-tasolla.

Vaikuttaa kansainvälisesti ammattiyhdistysoikeuksien ja työn tekijöiden aseman vahvistamiseksi.


Muut keskusjärjestöt

Suurin osa Suomen ammattiliitoista on jäsenenä jossakin kolmesta keskusjärjestöstä. Palkansaajien keskusjärjestöjä ovat

  • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK (20 jäsenliittoa)
  • Toimihenkilökeskusjärjestö STTK (19 jäsenliittoa)
  • Korkeasti koulutettujen keskusjärjestö Akava (35 jäsenliittoa)

Myös työnantajat ovat yleensä järjestäytyneet oman alansa työnantajaliittoon. Liitot kuuluvat toimialansa mukaan työnantajien keskusjärjestöihin, joita ovat

  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  • Valtion työmarkkinalaitos
  • KT Kuntatyönantajat
  • Kirkon työmarkkinalaitos