SAK:n saavutuksia

2016
 • Kilpailukykysopimus
 • Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta
 • Työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön kokonaisuudistus
2015
 • Työllisyys- ja kasvusopimuksen kolmannen vuoden palkkaratkaisu
 • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien uudistus
2014
 • Laki ammatillisen osaamisen kehittämisestä
 • Joustava hoitoraha
 • Työttömyysturvan uudistukset, mm. työssäoloehto lyheni kuuteen kuukauteen, omavastuuaika lyheni viiteen päivään ja työttömyysetuuksiin tuli 300 euron suojaosa
2013
 • Työllisyys- ja kasvusopimus
2012
 • Työurasopimus                            
2011
 • Raamisopimus                            
2010
 • Työsopimuslain muutos, joka täsmensi määräaikaisten työsopimusten solmimisehtoja                           
 • Laki yhteistoiminta-asiamiehestä ja tämän toimistosta                           
 • Yhdistyslain uudistus, joka mm. paransi työntekijöiden osallistumismahdollisuuksia ay-toimintaan                           
 • Työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön haittaluokituksen uudistus                           
2009
 • Sosiaalitupo                           
 • Muutosturva parani lomautettujen ja määräaikaisten osalta                           
 • Työttömien koulutusmahdollisuuksien laajentuminen                           
2007
 • Työntekijän työeläkelaki                           
 • Yt-lain uudistus                           
2006
 • Työsuojelun valvontalain uudistaminen                           
 • Tilaajavastuulaki                           
 • Samapalkkaohjelma                           
 • Työeläkelaitosten valvonnan tehostaminen ja sijoitustoiminnan kehittäminen                           
 • Perhevapaakustannusten tasaaminen (mm. äitiys- ja perhepäivärahojen korotus)                           
2005
 • Työeläkeuudistus                           
 • Tasa-arvolain kokonaisuudistus                           
 • Vuosilomalain uudistus                           
 • Kesäduunaripuhelin                           
2004
 • Ammatillisen kuntoutuksen uudistus                           
 • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta                           
 • Osaamisen kohottamisohjelma Noste                           
2003
 • Työttömyysturvalain uudistus                           
 • Uusi työturvallisuuslaki                           
 • Tapaturma- ja ammattitaitolain uudistus                           
 • Perhevapaiden uudistus                           
 • Koululaisten iltapäivähoito                           
2002
 • Ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasokorotus                           
 • Uusi työterveyshuoltolaki                           
 • Sopimus helatorstaista voimaan (helatorstai lyhentää työaikaa ansioita alentamatta)                           
2001
 • Uusi työsopimuslaki                           
 • Neuvottelutulos työeläke- ja työttömyysturvajärjestelmien uudistamisesta (ns. sosiaalipaketti)                           
1999
 • Varhaiseläkeuudistus                           
1998
 • Työttömyysturvarahaston perustaminen                           
1997
 • TT-SAK yleiset sopimukset                           
 • PT-SAK yt-sopimus                           
 • Työeläkelaitoksen sijoitusuudistus                           
 • Sopimus työeläke- ja työttömyysvakuutusjärjestelmään koottavista ns. puskurirahastoista sekä työttömyysvakuutuksen rahoitusuudistuksesta                           
1996
 • Päivähoitolaki                           
 • Työaikalain kokonaisuudistus                           
 • Epätyypillisissä työsuhteissa olevien eläketurva                           
 • Vuosilomalain osittaisuudistus                           
 • Ulkomaalaisten työntekijöiden työehdot                           
 • Henkilöstörahastolain uudistus                           
 • Yhteistoimintalain uudistus                           
 • Tel-yhtiöiden hallintolaki                           
1995
 • Ulkomaisten työntekijöiden työehdot                           
 • Vuorotteluvapaa                           
 • Työaikalaki                           
 • Yt-lain muutokset: Eurooppa-tason konserniyhteistyö                           
1993
 • SAK uhkaa yleislakolla, kun hallitus aikoo muuttaa olennaisesti työlainsäädäntöä                           
 • STK ja teollisuudenkeskusliitto yhdistyvät Teollisuus ja Työnantajat (TT) keskusjärjestöksi                           
1992
 • TVK menee konkurssiin ja suurin osa sen jäsenliitoista siirtyy STTK:hon. SAK uhkaa yleislakolla                           
1991
 • Irtisanomismenettelylain kumoaminen ja irtisanomista koskevien määräysten sisällyttäminen työsopimuslakiin, laittoman irtisanomisen korvauksen enimmäismäärän nosto                           
 • Vuosilomalain muutos, loman säästämisjärjestelmä                           
 • Ammattikoulutusraha                           
 • SAK-STK koulutussopimus ja SAK-STK irtisanomissuojasopimus uusitaan                           
 • STK:n 'saatanalliset säkeet' torjutaan ja vaikeiden neuvottelujen jälkeen saadaan aikaan tulopoliittinen ratka
1990
 • Konserniyhteistyötä koskevat säännökset yhteistoimintalakiin, muutokset voimaan 1.1.1991.                           
 • Työajan lyhennys (loppiainen 1.1.1992 alkaen)                           
 • SAK-LTK yleissopimus                           
 • SAK-STK ja SAK-LTK luottamusmiessopimukset. SAK-STK lomapalkkasopimus uusitaan                           
 • Työajan lyhennys joko päivittäisestä tai viikkotyöajasta tai sitten kokonaisina lomapäivinä, ns. pekkaspäivinä                           
1989
 • Työttömyysturvalain muutos                           
 • Työministeriö aloittaa toimintansa                           
 • Henkilörahastolaki hyväksytään, laki voimaan 1.1.1990                           
 • Uusi yhdistyslaki                           
 • SAK-STK irtisanomissuojasopimus uusitaan vastaamaan uudistettua työsopimuslakia                           
 • SAK-STK sopimus yhteistoiminnasta ja tiedotustoiminnasta yrityksissä uusitaan                           
 • SAK-LTK sopimus yhteistoiminnasta ja tiedotustoiminnasta yrityksissä                           
1988
 • Työsopimuslain ja yhteistoimintalain uudistukset hyväksytään työnantajajärjestöjen vastustuksesta huolimatta                           
 • Henkilörekisterilaki                           
 • Yksilölliset työajat lakisääteisiksi                           
 • Kotihoidontuki laajenee                           
 • Valtioneuvoston kanslia asettaa tulopoliittisen selvitystoimikunnan laatimaan taloudellisia selvityksiä ja laskelmia tulopoliittisia neuvotteluja ja päätöksentekoa varten                           
1987
 • Työturvallisuuslainsäädäntöä muutettiin, työsuojeluvaltuutetulle oikeus keskeyttää vaarallinen työ                           
 • Työsopimuslakiin syrjintäkielto työhönotossa                           
 • Aikuisten opintotuki                           
1986
 • Työmarkkinapelisääntöjä koskeva lakipaketti, työsopimuslaissa irtisanomis- ja koeaikoja pidennetään, työehtosopimuslaissa työnantajien vastuuta kiristetään ja ammattiosastojen vastuuta työrauhasta lievennetään                           
 • Toimihenkilöjärjestöt TVK ja STTK tekevät STK:n ja LTK:n kanssa keskitetyn työmarkkinaratkaisun, ns. toimihenkilötupon                           
 • SAK:n avainalojen yhteislakko 13.–15.3.1983                           
 • SAK tekee oman keskitetyn ratkaisun, josta työnantajapuolelta vain LTK jää pois                           
 • Työajan lyhennyksen jatkamisesta 68 tunnilla vuosina 1987–1990                           
 • SAK-STK rationalisointi- ja yhteistoimintasopimusten uudistus                           
 • Tasa-arvolaki hyväksytään, laki voimaan 1.1.1987                           
1985
 • Laki kotihoidontuesta                           
1984
 • SAK uhkaa yhteislakolla eli eri tuotannonalojen lyhyiden lakkojen sarjalla                           
 • Tulopoliittinen kokonaisratkaisu, ns. Pekkanen II, johon sisältyi vuonna 1986 alkava työajan lyhennys 16/32 tuntia                           
 • Ansiosidonnainen työttömyysturva                           
 • Laki irtisanomismenettelystä                           
 • SAK-STK irtisanomissuojasopimuksen uudistaminen uutta lakia vastaavaksi                           
 • SAK-LTK irtisanomissuojasopimus                           
 • Työtuomioistuimen hyvityssakkojen enimmäismäärän korotus 10 000 markasta 90 000 markkaan                           
1981
 • Keskitetty työehto- ja talouspoliittinen ratkaisu, ns. Pekkanen I                          
 • Ansiosidonnaisen sosiaaliturvan parannus äitiys-, vanhempain- ja sairaspäivärahoissa                          
 • SAK-STK ja SAK-LTK sopimukset yhteistoiminnan edistämisestä ja sopimukset yrityksen sisäisestä tiedotustoiminnasta                          
1980
 • Opintovapaalaki                         
 • Äitiyspäivärahan pidennys ja vanhempainloma                         
 • Ensimmäiset työehtosopimukset, jotka mahdollistivat, että sairaanlapsen hoitajana voi äidin suostumuksella olla myös lapsen isä                         
1979
 • Talvilomaoikeuden laajentaminen                        
1978
 • Yhteistoimintalaki                       
 • Työterveyshuoltolaki                       
 • Talviloma vuosilomalakiin                       
 • Isyysloma 12 päivää                       
 • SAK-STK irtisanomissuojasopimuksen uudistaminen                       
 • SAK-STK ja SAK-LTK rationalisointisopimusten uusiminen                       
 • Neljän palkansaajakeskusjärjestön yhteistyö tiivistyy                       
 • SAK:n, TVK:n, AKAVA:n ja STTK:n puheenjohtajien säännölliset tapaamiset alkavat                       
1977
 • SAK-LTK työsuojelusopimus                      
 • Talviloma                      
1976
 • SAK, Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliiton (STTK) ja STK:n työsuojelusopimus                      
 • Ryhmähenkivakuutus                      
1974
 • Tulopoliittinen kokonaisratkaisu ns. Lindblom-sopimus: lapsilisien korotus, äitiysloma 7 kuukautta, verohelpotuksia, ansiokehitystakuu                     
1973
 • Vuosilomalain uudistus                     
 • Työsuojelunvalvontalaki, työsuojeluhallinto, työsuojeluvaltuutetut vuonna 1974. Valtionvarainministeriön palkkaosasto aloittaa toimintansa valtion työmarkkinalaitoksena                     
1972
 • Tulopoliittinen kokonaisratkaisu ns. HL (Hämäläinen-Laatunen) -sopimus: lomaltapaluuraha 10 % lomapalkasta, sairausajan palkkaetujen parantaminen                    
1971
 • Sopimus työmarkkina- ja talouspoliittisesta kokonaisratkaisusta ns. UKK-sopimus                    
 • Neljän viikon vuosiloma vuonna 1973. SAK-STK koulutussopimus ja tiedotussopimus                    
 • Vähimmäispalkkalaki                    
 • Julkisen sektorin valtakunnalliset työehtosopimukset. Valtion työsuhdeasiain neuvottelukunta perustetaan                    
 • Valtion sektorin luottamusmiessopimus                    
1970
 • Työsopimuslain uudistus: irtisanomissuoja, luottamusmiesoikeudet, kokoontumisoikeus, syrjintäkielto                   
 • Toinen tulopoliittinen kokonaisratkaisu, ns. Liinamaa II (allekirjoitettu 11.9.1969, sopimuskausi 1.1.-31.12.1970): erorahajärjestelmä                   
 • SAK-LTK yleissopimus, luottamusmiessopimus ja turvallisuustyösopimus                   
 • Julkisen sektorin neuvottelu-, sopimis- ja lakko-oikeuden laajennus                   
 • Kunnallinen sopimusvaltuuskunta (vuodesta 1987 Kunnallinen työmarkkinalaitos) perustetaan                   
1969
 • SAK muuttuu Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöksi, SAK                  
 • Ammattiyhdistysliikkeen eheytyminen                  
 • SAK:n ammattiliittojen valta työehtosopimustoiminnassa kasvaa                  
 • SAK-STK luottamusmiessopimus                  
 • SAK-LTK rationalisointisopimus                  
1968
 • Ensimmäinen tulopoliittinen sopimus, ns. Liinamaa I (allekirjoitettu 27.3.1968, sopimuskausi 1.1.1969-31.12.1969)                 
 • Indeksiehtojen poistaminen, vuokrien ja hintojen valvonta, vapaa-ajan tapaturmavakuutus, työnantajat alkavat periä jäsenmaksuja suoraan ammattiliittojen jäsenten palkoista                 
 • Sovitaan julkisen sektorin sopimusmenettelyjen muuttamisesta                 
 • SAK-STK rationalisointisopimus                 
1967
 • SAK-STK lomapalkkasopimus                
 • Uusi ammattitautilaki                
1966
 • Sosialidemokraatit ja kansandemokraatit sopivat eheytyksen edellytysten parantamisesta                
 • Niilo Hämäläinen (sd.) valitaan SAK:n puheenjohtajaksi ja Arvo Hautala (kd.) II puheenjohtajaksi                
 • SAK-STK irtisanomissuojasopimus                
 • Valtion eläkelaki ja evankelis-luterilaisen kirkon läkelaki                
1965
 • SAK, SAJ ja TVK sopivat STK:n kanssa, että vuonna 1966 aloitetaan siirtyminen 40 tunnin viikkotyöaikaan               
 • Lyhennettyyn työviikkoon siirrytään 1.1.1970 mennessä               
1964
 • SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen eheytysneuvottelut alkavat               
 • Työehtosopimuksiin suositus työajan lyhentämisestä               
 • Kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain eläkelaki               
 • Valtion virkamiesten työsuhteiden neuvottelemista koskeva menettelytapalaki               
1962
 • SAK ja STK neuvottelevat vuosina 1962-1964, kuinka samapalkkaisuus huomioidaan työehtosopimuksissa               
 • Työehtosopimuksista poistuvat erilliset naispalkkataulukot ja määräykset vuoteen 1966 mennessä               
 • Eduskunta ratifioi Kansainvälisen työkonferenssin sopimuksen samapalkkaisuudesta               
 • Eläkelait tulevat voimaan 1.7.1962               
1961
 • Työntekijäin eläkelaki (TEL) ja lyhytaikaisessa työsuhteessa olevien työeläkelaki (LEL) hyväksytään              
1960
 • Ammattiyhdistysliikkeen hajaannus syvenee              
 • Suomen Ammattijärjestö, SAJ, perustetaan              
 • Vuosilomalain muutos, vuosiloma 18-24 päivää              
 • Työttömyysvakuutuslaki, päivärahoja korotetaan ja maksetaan useammalta päivältä kuin aiemmin              
 • Myös työnantajat osallistuvat kassojen kustannuksiin              
1959
 • Yleiseksi työajaksi 45 tuntia viikossa, keskeytymättömässä kolmivuorotyössä 42 tuntia             
1958
 • Työturvallisuuslaki             
1957
 • SAK:n järjestöllinen hajaannus alkaa            
1956
 • Maataloustuotteiden hinnankorotus johtaa yleislakkoon, joka kestää 19 päivää, lakossa noin 420 000 työntekijää            
 • SAK:n ajama palkankorotus toteutuu            
 • Teollisuus saa verohelpotuksia            
 • Eduskunta hyväksyy SAK:n vastustuksesta huolimatta yksimielisesti lain, joka kytkee maataloustulon palkansaajien yleiseen ansiotasoon            
 • SAK:ssa vuoden lopussa lähes 290 000 jäsentä            
 • Kansaneläkelain uudistus            
 • Tasaeläkemalli hyväksytään SAK:n, Toimihenkilö- ja virkamiesjärjestöjen Keskusliiton (TVK) ja STK:n vastustuksesta huolimatta            
1955
 • SAK, STK, Maataloustuottajain Keskusliitto (MTK) ja hallitus eivät kykene sopimaan vakautuksen ja palkkasäännöstelyn jatkosta           
 • Valtalakia, joka mahdollisti hinta- ja palkkasäännöstelyn, ei enää hyväksytä eduskunnassa           
1950
 • Yritys lopettaa palkkasäännöstely           
 • Palkkasäännöstelyn paluu           
 • Vakautuskausi alkaa           
1949
 • Sosialidemokraattien ja kommunistien suhteet ammattiyhdistysliikkeessä pohjalukemissa          
 • SAK erottaa seitsemän ammattiliittoa jäsenyydestään, koska ne ovat aloittaneet työtaistelut ilman keskusjärjestön lupaa          
 • Viisi liittoa palaa ja hyväksytään takaisin SAK:n jäsenyyteen          
1948
 • Lapsilisälaki         
 • Tapaturmavakuutuslaki         
1947
 • Valtakunnalliset työehtosopimukset muotoutuneet työehtosopimusjärjestelmäksi         
 • Yleissopimuksen ja työehtosopimusten mukaiset luottamusmiehet vakiintuneeksi osaksi suomalaista työelämää         
 • Syksyllä runsaasti lakkoja         
 • Palkkasäännöstely muuttuu indeksisidonnaiseksi         
 • SAK:n jäsenmäärä nousee yli 340 000:een         
1946
 • SAK-STK yleissopimus uusitaan         
 • Laki tuotantokomiteoista         
 • Työsopimuslain uudistus, laki työriitojen sovittelusta ja laki työtuomioistuimesta         
 • Työaikalain muutos pidentää vuosiloman 12-14-päiväiseksi        
1945
 • Uusi palkkasäännöstelypäätös vauhdittaa valtakunnallisten työehtosopimuksien tekemistä        
 • Liiketyönantajain Keskusliitto, LTK (vuodesta 1995 Palvelutyönantajat) perustetaan        
1944
 • SAK:n ja STK:n ensimmäinen yleissopimus        
 • Yleissopimus luo puitteet työmarkkinoiden keskusjärjestöjen ja niiden jäsenjärjestöjen neuvotteluille        
1942
 • Palkkasäännöstely        
 • SAK:n, STK:n ja muiden järjestöjen edustajat mukana palkkasäännöstelyä hallinnoimassa        
1940
 • SAK:n ja STK:n yhteinen julkilausuma, ns. tammikuun kihlaus       
 • STK tunnustaa SAK:n työläisten edustajaksi ja keskinäiset neuvottelut tarpeellisiksi       
1939
 • Vuosilomalaki, vuosiloma vakinaisissa töissä 5-12 päivää       
1937
 • Kansaneläkelaki      
1934
 • Kommunistit kehottavat jäseniään ja kannattajiaan liittymään SAK:hon      
1930
 • Viranomaiset lopettavat Suomen Ammattijärjestön toiminnan heinäkuussa, ennen Lapuan liikkeen talonpoikaismarssia     
1929
 • Linnarauha päättyy     
 • Vakavia poliittisia ristiriitoja Ammattijärjestössä     
 • Sosialidemokraatit ryhtyvät perustamaan uutta keskusjärjestöä     
1927
 • Ammattientarkastuslakiin työläistarkastajat    
1926
 • Vasemmistososialistien, kommunistien ja sosialidemokraattien linnarauha Ammattijärjestössä    
 • Sosialidemokraatti Matti Paasivuori puheenjohtajaksi    
1923
 • Työehtosopimuslaki   
1922
 • Työsopimuslaki, vuosiloma 4–7 päivää   
1920
 • Vasemmistososialistit ja kommunistit saavat enemmistö Suomen Ammattijärjestön edustajakokoukseen ja päättäviin elimiin  
1917
 • Suomen Ammattijärjestön jäsenmäärä lähes nelinkertaistuu yli 160 000:een  
 • SDP:n Me vaadimme ohjelma, marraskuun suurlakko ja kahdeksan tunnin työaikalaki  
 • Suomen itsenäistyminen  
1907
 • Suomen Ammattijärjestö perustetaan 15.4. Tampereella 
 • Suomen Yleinen Työnantajaliitto (vuodesta 1918 Suomen Työnantajain Keskusliitto, STK) perustetaan 
1905
 • Suurlakko eli kansallislakko 
1895
 • Tapaturmakorvauslaki 
1889
 • Asetus työväen suojelusta, ammattientarkastajat