Liittojen neuvottelutulokset

Keräämme tälle sivulle SAK:laisten ammattiliittojen saavuttamia kilpailukykysopimuksen mukaisia neuvottelutuloksia.

Kooste SAK:laisten liittojen voimassaolevista työehtosopimuksista löytyy kohdasta Työelämä > Edunvalvonta.

Ilmailualan unioni

Lentoliikenteen palvelut

 • sopimuskausi: 16.11.2016–15.11.2017
 • kattavuus: noin 3 000

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset

 • nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.1.2017
 • kattavuus: noin 2 100
 • työajan pidennys: hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön työaika pitenee 6 minuuttia vuorokaudessa (30 minuuttia viikossa)
 • linkki JHL:n uutiseen

Avainta

 • sopimuskausi: 1.2.2017–31.1.2018
 • kattavuus: yhteensä noin 36 000
 • työajan pidennys: yleis-, toimisto- ja jaksotyöajassa säännöllistä viikkotyöaikaa pidennetään 30 minuutilla

Energiateollisuuden toimihenkilöt

 • nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.1.2017
 • kattavuus: yhteensä noin 4 200

Finnvera

 • kattavuus: yhteensä noin 400
 • työajan pidentäminen: Uudenvuodenaaton ja vapunaaton työaika 7 t 20 min. Muusta pidentämisestä sovitaan paikallisesti. Jollei muusta sovita, päivittäinen työaika on 7 t 20 min. Ei tarkoitus muuttaa muita Finnverassa käytössä olevia työaikakäytäntöjä. Tuntipalkkalaisen työaikaa pidennetään suhteessa sovittuun keskimääräiseen työaikaan ansiotasoa muuttamatta.
 • selviytymislauseke: Mikäli Finnvera Oyj:n taloudellinen kokonaistilanne vakavasti heikkenee ja työnantaja on tästä johtuen joutumassa taloudellisiin vaikeuksiin, jotka saattavat johtaa työvoiman käytön vähentämiseen, voivat työehtosopimusosapuolet arvioida Finnvera Oyj:n ja sen luottamusmiesten niin pyytäessä työehtosopimusmääräysten soveltuvuutta muuttuneessa tilanteessa. Ollessaan yhtä mieltä työehtosopimusosapuolet voivat sopia työehtosopimuksen työehtojen muuttamisesta työpaikkojen turvaamiseksi. Sopimus voi olla pituudeltaan enintään yksi vuosi.
 • linkki JHL:n uutiseen

Henkilökohtaiset avustajat

Kansallisgalleria

 • kattavuus: noin 200

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS
Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES

 • sopimuskausi: 1.2.2017–31.1.2018
 • kattavuus: yhteensä noin 352 600 (KVTES 318 500, TS 24 500 ja TTES 9 600)
 • työajan pidennys: 30 minuuttia viikossa tai kustannusvaikutus haettu työehtosopimusten muista osista
 • selviytymislauseke: sovittu aiemmin
 • linkki JHL:n uutiseen

Liikenneturva

 • kattavuus: noin 50

Neuvonta-alan runkosopimus

 • sopimuskausi 1.1.–31.12.2017
 • kattavuus: noin 2 000
 • työajan pidennys: pidennetään neuvontatyö-, päivittäistä ja viikoittaista työaikaa puolella tunnilla sekä hallinto- ja toimistotyön työaikaa vastaavasti
 • linkki JHL:n uutiseen

Paltan (entinen LTY) yleinen työehtosopimus
Paltan yrityskohtaiset työehtosopimukset
Infra-ala
Korjaamoala
Tarkastusala
Testaus- ja laboratorioala

 • sopimuskausi: 1.2.2017–31.1.2018
 • kattavuus: yhteensä noin 17 600
 • työajan pidentäminen: 1.1.2017 alkaen, sovitaan ensisijaisesti yrityskohtaisesti. Sopimus sisältää niin sanotun perälaudan työajan pidentämisestä, ellei yrityksissä päästä sopimukseen. Työajan lisäyksestä ei makseta erillistä korvausta, eikä myöskään synny korvattavaa yli- tai lisätyötä. Sen sijaan työehtosopimuksen määräykset niin sanotuista haittalisistä toteutetaan normaalisti. Osa-aikaisella työntekijällä, jolla on vähintään kuukauden mittainen työsuhde, lasketaan vuosittainen pidennyksen tuntimäärä työntekijän työajan suhteessa vastaavan työaikamuodon kokoaikaiseen tuntimäärään. Määräaikaisella työntekijällä vuosittainen tuntimäärä lasketaan suhteuttamalla työsuhteen pituus ko. kalenterivuonna 12 kuukauteen.
 • selviytymislauseke: Mikäli työnantajat joutuvat sopimuksen aikana poikkeuksellisiin taloudellisiin vaikeuksiin, voivat yrityskohtaisen sopimuksen sopijaosapuolet arvioida uudelleen tehdyn työehtosopimusratkaisun soveltuvuutta vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen ja sopia siihen tehtävistä muutoksista, jotka ovat tarpeen työnantajan toimintaedellytysten ja työpaikkojen turvaamiseksi sopimuskaudella. Sopimus on määräaikainen ja tehdään enintään vuodeksi. Sopimus voidaan tarvittaessa uusia. Tarvittaessa osapuolet voivat käyttää asiantuntijoita apunaan.
 • linkki JHL:n uutiseen

Paltan runkosopimus (Suomen Lions-liitto ry, Suomen Unicef-yhdistys ry)

 • kattavuus: 180

Rautatieala

 • nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.1.2017
 • kattavuus: noin 4 100
 • työajan pidennys: Pääsääntöisenä mallina on viikoittaisen työajan pidentäminen. Kyseeseen voi tulla myös pekkaspäivistä luopuminen tai se, että kolme arkipyhää (helatorstai, pitkäperjantai, juhannusaatto) ei enää lyhennä arkipyhäjakson työaikaa kahdeksalla tunnilla. Osassa työaikamuotoja työajan pidentämisestä voidaan sopia paikallisesti.
 • selviytymislauseke: käytetään jo työllisyys- ja kasvusopimuksen 1. ja 2. kauden sopimuksissa ollutta rautatiealan selviytymislauseketta
 • linkki JHL:n uutiseen

Työkeskukset ja sosiaalisiksi yrityksiksi muuttuneet työkeskukset

 • sopimuskausi: 1.2. 2017–31.1. 2018
 • kattavuus: noin 1 000
 • työajan pidennys: poistetaan työaikahyvitystä ( työajan lyhennysvapaata) 24 tuntia kalenterivuodessa; muissa työaikamuodoissa pidennyksestä sovitaan paikallisesti siten, että säännöllistä enimmäistyöaikaa pidennetään enintään 30 minuuttia viikossa
 • linkki JHL:n uutiseen

Työterveyslaitos

 • kattavuus: noin 500

Urheilujärjestöt

 • sopimuskausi: 1.2 2017–31.1. 2018
 • kattavuus: noin 1 200
 • työajan pidennys: poistetaan työehtosopimuksesta ylimääräisinä vapaapäivinä uudenvuodenaatto, loppiainen ja helatorstai sekä juhannuksen aatonaaton lyhyempi työaika, osa-aikaisten työaikaa pidennetään osa-aikaisuuden suhteessa
 • linkki JHL:n uutiseen

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus

 • sopimuskausi: 1.2.2017–31.1.2018
 • kattavuus: 73 000
 • työajan pidennys: 6 minuuttia päivässä, 30 minuuttia viikossa tai 90 minuuttia 3-viikkoisjaksossa
 • linkki JHL:n uutiseen

Yksityinen opetusala

 • nykyisten työehtosopimusten sopimuskausi päättyy 31.1.2017
 • työajan pidennys: hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön työaika pitenee 6 minuuttia vuorokaudessa (30 minuuttia viikossa)
 • linkki JHL:n uutiseen

Yksityinen sosiaalipalveluala

 • sopimuskausi: 1.2.2017–31.1.2018
 • kattavuus: yhteensä noin 70 000
 • työajan pidentäminen: kuukausipalkkaisten työntekijöiden viikkotyöaika pitenee 30 minuutilla viikossa. ei koske tuntipalkkaisia työntekijöitä. lisäksi sovittu työaikapankista
 • selviytymislauseke: osana paikallisen sopimisen liitepöytäkirjaa
 • linkki JHL:n uutiseen

Yliopistot

 • sopimuskausi: 1.2.2017–31.1.2018.
 • työajan pidentäminen: muun kuin kokonaistyöaikajärjestelmän piiriin kuuluvan opetus- ja tutkimushenkilöstön ja harjoittelukoulujen opetushenkilöstön osalta pienennetään päivittäistä työaikaa kuudella minuutilla ja viikoittaista työaikaa 30 minuutilla eri työaikamuodot huomioon ottaen
 • selviytymislauseke: sovittu
 • linkki JHL:n uutiseen

Kaupanalan esimiesliitto KEY

S-ryhmän kaupan esimiehet

 • yhdessä Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa
 • sopimuskausi: 1.2.2017–31.1.2018
 • kattavuus: noin 1 400
 • työajan pidentäminen: siirrytään uudenlaiseen vuosivapaajärjestelmään, jolla korvataan arkipyhät
  selviytymislauseke: jos sopimuskauden aikana paikallisesti yhdessä todetaan, että yritys on vakavissa ja poikkeuksellisissa taloudellisissa vaikeuksissa, voidaan paikallisesti sopia työsuhteen ehtojen määräaikaisesta sopeuttamisesta työvoiman vähentämisen välttämiseksi ja toimintaedellytysten turvaamiseksi; neuvotellaan ja sovitaan luottamusmiehen kanssa
 • Linkki KEY:n uutiseen

Metallityöväen Liitto

Teknologiateollisuus
Auto- ja konealat
Energia-ala
Jalometalliala
Malmikaivokset
Pelti- ja teollisuuseristysala
Puolustusministeriön työpaikat
Tekninen huolto ja kunnossapito
Tietoliikenneala

Mekaanisen metsäteollisuuden korjaamot

Palvelualojen ammattiliitto PAM

Alko Oy:n myymälätyöntekijät
Apteekkien työntekijät
Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunta
Bingoala
Erityisteollisuus
Golf-ala
Hiihtokeskusala
Huvi-, teema- ja elämyspuistot
Kaupan alan työehtosopimukset
Kiinteistöpalveluala
Kopio- ja tulostusala
Kotitalouskone- ja kodintekniikkahuolto sekä palveluautomaattiala
Kuvanvalmistamot
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut (työntekijät ja esimiehet)
Makuuni
Ohjelmapalveluala
Puhelinpalvelut ja yhteyskeskukset
Suomen Kansallisoopperan päivätekniikka, tekniset pienryhmät ja tekniset esimiehet ja mestarit
Vartiointiala

 • nykyisten suurten työehtosopimusten sopimuskausi päättyy 31.1.2017 (turvallisuusalan 30.4.2017)
 • kattavuus: yhteensä yli 400 000
 • linkki PAMin uutiseen

Paperiliitto

Pahvin- ja paperinjalostus
Huhtamäki Foodservice Nordic

 • sopimuskausi: 1.2.2017–31.1.2018
 • kattavuus: yhteensä noin 1 500
 • työajan pidentäminen: toteutetaan muuttamalla vuorovapaataulukoita
 • selviytymislauseke: keinoina voidaan käyttää työehtosopimuksessa sovittuja paikallisen sopimisen mahdollisuuksia
 • linkki Paperiliiton uutisen

Paperiteollisuus

 • sopimuskausi: 1.10.2016–30.9.2017
 • kattavuus: noin 13 000
 • työajan pidennys: sovitaan ensisijaisesti paikallisesti lokakuun loppuun mennessä; jos sopua ei synny, menevät asiat ns. perälautaan, johon on sovittu erilaisia malleja
 • linkki Paperiliiton uutiseen

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

Informaatiologistiikka-ala

 • nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.1.2017
 • kattavuus: noin 600

Rahankäsittelypalveluala

 • nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.10.2016
 • kattavuus: noin 400

Viestinvälitys- ja logistiikka-ala

 • nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.10.2016
 • kattavuus: noin 16 500
 • työajan pidennys: ensisijaisesti paikallisesti sovittavin tavoin ja toissijaisesti työaikamuodosta riippuen mm. viikoittaista työaikaa lisäämällä, tasoitusjakson työaikaa pidentämällä ja työajan lyhennystä vähentämällä
 • linkki PAU:n uutiseen

Puuliitto

Bioenergiateollisuuden palveluyritykset

Bioteollisuus

 • nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.1.2017

Harja- ja sivellinalat

 • sopimuskausi: 1.2.2017–31.1.2018
 • kattavuus: noin 100
 • työajan pidennys: 24 tuntia
 • selviytymislauseke: otetaan huomioon
 • linkki Puuliiton uutiseen

Maatalouselinkeinot
Puutarha-ala
Turkistarhaus-ala
Viher- ja ympäristörakentamisala

 • sopimuskausi: 1.2.2017–31.1.2018
 • kattavuus: yhteensä noin 20 000
 • työajan pidennys: työajan lyhennystä leikataan 24 tunnilla
 • linkki Puuliiton uutiseen

Mekaaninen metsäteollisuus

 • nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 30.11.2016
 • kattavuus: yhdessä puusepänteollisuuden kanssa noin 21 000
 • työajan pidennys: ensisijaisesti paikallisesti sopien; jos ei sopua, voi työnantaja määrätä työajanlyhennysvapaan tai palkallisen työpäivän arkipyhäviikon lauantaille
 • selviytymislauseke: määräaikainen; paikalliset osapuolet voivat käydä neuvotteluja, mikäli yrityksen tilanne ajautuu poikkeuksellisen vaikeaksi; perälautana työehtosopimuksen mukaiset kirjaukset
 • linkki Puuliiton uutiseen

Metsäala

 • sopimuskausi: 1.2.2017–31.1.2018
 • kattavuus: noin 3 500
 • työajan pidennys: poistetaan kolme kokonaista pekkaspäivää
 • selviytymislauseke: taloudellisista etuuksista voidaan poiketa paikallisesti sopien, kirjattu allekirjoituspöytäkirjaan
 • linkki Puuliiton uutiseen

Metsäkoneala

 • sopimuskausi: 1.2.2017–31.1.2018
 • kattavuus: noin 5 500
 • työajan pidennys: metsäkonealalla vähennetään kolme pekkaspäivää, puutavaraterminaaleissa kuitenkin sovitaan ensisijaisesti paikallisesti
 • selviytymislauseke: aikaisemman kaltainen
 • linkki Puuliiton uutiseen

Puusepänteollisuus

 • nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.1.2017
 • kattavuus, työajan pidennys ja selviytymislauseke: ks. mekaaninen metsäteollisuus
 • linkki Puuliiton uutiseen

Taimitarha-ala

 • sopimuskausi: 1.1.–31.12.2017

Veneteollisuus

 • sopimuskausi: 1.2.2017–31.1.2018
 • kattavuus: noin 800
 • työajan pidennys: 24 tuntia
 • selviytymislauseke: otetaan huomioon
 • linkki Puuliiton uutiseen

Rautatievirkamiesliitto

Asiakaspalvelu, liikenteenhoito ja -ohjaus sekä hallinnolliset ja muut toimistotehtävät

 • nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.1.2017
 • kattavuus: noin 1 000
 • työajan pidennys: keskeytymättömässä kolmivuorotyössä lisätään 30 minuuttia säännölliseen viikoittaiseen työaikaan; jaksotyössä niissä arkipyhäjaksoissa, joissa on pitkäperjantai, helatorstai ja juhannusaatto, työaika pitenee 8 tunnilla; toimistotyöaikaa noudattavilla viikoittainen työaika pitenee 30 minuutilla
 • selviytymislauseke: maininta paikallisesta sopimisesta poikkeustilanteessa
 • linkki Rautatievirkamiesliiton uutisen

Suomen Merimies-Unioni SMU

Lauttaliikenne (vaijerilossit)

 • yhdessä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kanssa
 • kattavuus: noin 200

Meritaito/väylänhoitajat ja väylämestarit

Ulkomaanliikenteen matkustaja-alukset
Ulkomaanliikenteen kauppa-alukset

 • sopimuskausi: voimassaolo jatkuu 28.2.2019 saakka
 • kattavuus: yhteensä noin 5 000
 • työajan pidennys: työryhmä selvittää, miten päivittäisen työajan käyttöä saadaan tehostettua
 • linkki SMU:n uutiseen

Viking Linen maahenkilökunta

Suomen Muusikkojen Liitto

Suomen Kansallisoopperan taiteelliset ja muut ryhmät (toimistotyöntekijät, orkesteri, kuoro, tanssijat, laulusolistit ja muut taiteelliset ryhmät)

Yksityisten teattereiden vakituiset ja tilapäiset teatterimuusikot

Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevat muusikot, laulajat ja kapellimestarit (studiomuusikot)

Sähköliitto

Energia-, ICT- ja verkostoala

 • yhdessä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kanssa
 • nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.1.2017
 • kattavuus: noin 11 000
 • linkki Sähköliiton uutiseen

Huolto- ja kunnossapitoala

Kumi- ja kemianteollisuus

 • nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 30.11.2016
 • kattavuus: noin 200
 • työajan pidennys: kuten pääalan sopimuksessa, ks. TEAM
 • linkki Sähköliiton uutiseen

Mekaaninen metsäteollisuus

Paperi- ja puumassateollisuus

 • nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 30.9.2016
 • kattavuus: noin 900
 • työajan pidennys: paikallisesti sopimalla; jos paikalliseen sopimukseen ei päästä, käyttöön tulee perälauta, joka poistaa yhden vuorovapaapäivän ja muuttaa kaksi vuorovapaata työpäiviksi
 • linkki Sähköliiton uutiseen

Puolustusministeriö

Sähköistys- ja sähköasennusala

Teknologiateollisuus

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto

Autonrengasala

Fiskars Home

 • kattavuus: noin 200
 • työajan pidennys ja selviytymislauseke: noudattelevat pääpiirteissään kemianalojen ratkaisua
 • linkki TEAMin uutiseen

Jakajat

Kenkä- ja nahkateollisuus

 • nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 30.11.2016
 • kattavuus: noin 1 000
 • työajan pidennys ja selviytymislauseke: noudattelevat kemianalojen ratkaisua
 • linkki TEAMin uutiseen

Kirjatyöntekijät

Kumiteollisuus

 • nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 30.11.2016
 • kattavuus: noin 1 900
 • työajan pidennys ja selviytymislauseke: noudattelevat pääpiirteissään kemianalojen ratkaisua
 • linkki TEAMin uutiseen

Lasikeraaminen teollisuus

 • nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 30.11.2016
 • kattavuus: noin 2 000
 • työajan pidennys ja selviytymislauseke: noudattelevat pääpiirteissään kemianalojen ratkaisua
 • linkki TEAMin uutiseen

Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus

Tekstiilihuoltoala

Viestintäalan toimihenkilöt

Öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus
Muovituoteteollisuus ja kemiantuoteteollisuus
Kemian perusteollisuus

 • nykyisten työehtosopimusten sopimuskausi päättyy 30.11.2016
 • kattavuus: yhteensä noin 12 900 (öljy-, maakaasu- ja petrokemia 1 600, muovituote ja kemiantuote 8 000 ja kemian perus 3 300)
 • työajan pidennys: neuvotellaan yrityskohtaisesti, voidaan sopia esimerkiksi työajantasaamisvapaiden, vuorovapaiden, arkipyhien ja työaikapankin käytöstä
 • selviytymislauseke: määritelty ne toimenpiteet, joihin voidaan ryhtyä työpaikkojen turvaamiseksi poikkeuksellisissa taloudellisissa olosuhteissa
 • linkki TEAMin uutiseen

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

Elokuva- ja tv-tuotanto

 • yhdessä Journalistiliiton kanssa
 • sopimuskausi: 1.11.2016–31.10.2017
 • kattavuus; noin 1 300
 • linkki Temen uutiseen

Suomen Kansallisoopperan päivätekniikka

Tanssinopettajat

Veturimiesten liitto

Rautatieliikenteen veturimiestehtävät

 • nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.1.2017
 • kattavuus: noin 1 300