Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö
valtiovarainministerio@vm.fi

Lausuntopyyntönne 9.8.2017
VM095:00/2017

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi yleisradiosta annettua lakia. Henkilön yleisradioveron rakennetta muutettaisiin siten, että veroa maksettaisiin 2,5 prosenttia laissa tarkoitettujen tulojen 14 000 euroa ylittävästä osasta. Samalla enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi 143 eurosta 163 euroon. Muutos vapauttaisi yleisradioverosta noin 40 000 pienituloisinta yleisradioveroa maksavaa verovelvollista. Samalla noin 2,8 milj. henkilöä maksaisi nykyistä korkeampaa veroa.

Esityksen johdosta yleisradioveron maksukynnys nousisi noin 14 750 euron vuosipalkkatuloihin ja täysimääräinen vero maksettaisiin noin 21 270 euron vuosipalkkatuloilla.

SAK pitää hyvänä veron rakenteen muuttamista siten, että pienimmästä maksuunpantavasta veromäärästä luovutaan. Nyt pienin maksuunpantava yleisradiovero maksetaan runsaan 11 000 euron vuosipalkkatuloista, mikä aiheuttaa korkean marginaaliveron kynnyksen kohdalle.

Yleisradion rahoituksen turvaamisen kannalta erillinen yleisradiovero lienee edelleen tarpeellinen. Progressiivisen tuloverojärjestelmän toimivuuden kannalta on ongelma, että järjestelmään sisältyy useita erilaisia progressiivisia asteikoita. Verotuksen lisäksi muun muassa sosiaaliturvan tarveharkinnalla on vaikutusta lisäansioista käteen jäävän osuuteen, koska ansioiden kasvaessa sosiaaliturva pienenee.

Esitetty yleisradioveron muutos nostaa pienituloisten marginaaliveroa entisestään. Kyseisellä vuosipalkkatulovälillä (14 000 – 21 000 euroa) verotuksesta ja sosiaaliturvasta muodostuva marginaalivero voi jo ennestään olla hyvin korkea. Tällä tuloalueella pitäisi pyrkiä mahdollisimman mataliin marginaaliveroihin, jotta työnteko kannattaisi.

Yksi ratkaisu ongelmaan olisi esitetyn kasvuprosentin (2,5 prosenttia) pienentäminen. Tällöin täysimääräinen vero maksettaisiin esitettyä korkeammilla tuloilla. Verokertymän säilyttäminen ennallaan edellyttänee veron enimmäismäärän korottamista.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry