Lausuntopyyntö: luonnos hallituksen esitykseksi laiksi yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymismenettelystä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi

kirjaamo@tem.fi

TEM/1799/03.01.01/2017, TEM053:00/2017

Esityksen tavoitteena on toimeenpanna Eures-asetuksen edellyttämä hyväksymisjärjestelmä, jolla yksityiset yritykset ja muut yhteisöt voivat liittyä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkostoon ja toimia siinä jäseninä ja yhteistyökumppaneina. Esityksellä on liittymä hallitusohjelmaan, jonka mukaan yksityisten työvoimapalveluiden roolia erityisesti helpoimmin työllistyvien palveluissa lisätään.

Eures-työnvälitysjärjestelmä antaa hyvän pohjan työntekijöiden liikkuvuuden edistämiseksi ja saattaa ratkaista työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmia. Työvälityksessä on tärkeintä, että rekrytointi on eettisesti kestävä ja läpinäkyvä. Portaaliin ilmoitettavien työpaikkojen laadun ja työehtojen tulee olla kunnossa välttääkseen työntekijöiden oikeuksien polkevin työpaikkojen välittämisen. Työntekijälle on tarjottava tietoa kohdemaan työoloista ja työmarkkinatoimijoista sekä annettava neuvoja, mistä näitä tietoja löytyy.

Eures-verkoston jäsenyyden avaaminen julkisten toimijoiden ulkopuolelle todetaan tehostavan palveluiden tarjontaa mm. parantamalla laatua. Mikäli Eures-verkoston jäsenenä tai yhteistyökumppanina toimii yksityinen henkilöstöpalveluyritys, tehdään työ aina käyttäjäyrityksessä. SAK painottaa, että myös käyttäjäyrityksen tulee tällöin tarjota työntekijälle laadukkaita työsuhteita ja tukipalveluita asetuksen edellyttämän maksuttomuuden mukaisesti.

SAK kannattaa lakiehdotuksen mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriön roolia vastuuviranomaisena, joka hyväksyy, seuraa ja valvoo verkoston jäseniä sekä yhteistyökumppaneita. Kyseessä on esityksen mukaisesti merkittävän julkisen vallan käytöstä. Hakijaorganisaatiolle asetettavat lisäkriteerit kiinteän toimipaikan sijaitsemisesta Suomessa sekä aiemman toiminnan moitteettomuudesta saavat myös tukea. Määräaikaisen hyväksynnän käyttämistä voisi lain perusteluissa painottaa vahvemmin aina esim. määräaikaisten rekrytointihankkeiden yhteydessä.

Verkoston laajentumista ja koko Eures-toiminnan kehittymistä on syytä seurata myös yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry