SAK:n lausunto Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy tutkimusreaktorin lupahakemukseen vuoden 2023 loppuun voimassa olevan käyttöluvan raukeamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö
kirjaamo@tem.fi

TEM/1311/08.05.01/2017

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (jäljempänä VTT) on jättänyt 20.6.2017 valtioneuvostolle hakemuksen, jolla se hakee ydinenergialain (990/1987) 20§ tarkoitettua lupaa:

  1. Poistaa FiR 1 – tutkimusreaktori käytöstä siten, että laitosalueella jäljellä olevien radioaktiivisten aineiden määrä on ydinenergialain nojalla asetettujen vaatimusten mukainen.
  2. Pitää hallussa, käsitellä ja varastoida reaktorin käytettyä ydinpolttoainetta sekä muita käytön ja purkamisen yhteydessä syntyneitä ydinjätteitä.
  3. Pitää hallussa, käyttää, käsitellä ja varastoida VTT:n hallinnoimalla materiaalitasealueella jo olevia muita ydinmateriaaleja, joita Säteilyturvakeskus, Euratom ja IAEA valvovat.

VTT:ltä saatujen perusteellisten tietojen ja selvitysten perusteella SAK mielestä lupahakemusta (990/1987) 20§ tarkoitettua lupaa lupahakemuksen kohdissa 1, 2 ja 3 voidaan puoltaa ja lupa asianomaisiin toimiin myöntää.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry