Työ- ja elinkeinoministeriö
kirjaamo@tem.fi

TEM/1821/03.01.02/2017, TEM053:00/2017

SAK kannattaa tavoitetta yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa työvoiman maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevia säädöksiä. SAK ei ole kuitenkaan vakuuttunut siitä, että erillislakien luominen eri työntekijäryhmille sekä sektorikohtainen ja monimutkainen lähestymistapa vastaisi parhaiten näihin haasteisiin. Nyt on vaarana, että eri ryhmiin kuuluville työntekijöille muodostuu erilaisia oikeuksia ja direktiivien tavoittelema työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu ei täysin toteudu.

Direktiivin edellyttämä luettelo kausityöhön luettavista aloista ei tulisi määritellä valtioneuvoston asetuksella, vaan se tulee valmistella ja selvittää kolmikantaisesti, yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa, Pelkkä työmarkkinoiden kuuleminen ei ole riittävä eikä täytä kolmikantaisen valmistelun edellytyksiä.

Luonnoksessa kausityöksi esitetään sisältyväksi muun muassa ravintola- ja matkailuala sekä huvi- ja teemapuistot. Ehdotamme, että nämä alat poistetaan asetuksen kausityöalojen listauksesta.

Lapin turismisesonki tarvitsee työvoimaa. Hotelli- ja majoitusalan kausityövoima on kuitenkin määriteltävä samoin kriteerein kuin puutarha- ja rakennusala. Tällöin on otettava huomioon, että esimerkiksi Lapin matkailusesonki alkaa viimeistään joulukuussa ja loppuu yleensä huhtikuussa. Lisäksi on ruska-aika. Lapissa järjestetään myös muita tapahtumia. Vain harvoin hotelli- ja muut majoitustilat suljetaan kokonaan.

Kausityövoimaa määriteltäessä on otettava huomioon myös se, että työntekijää voidaan saman yrityksen palveluksessa työllistää eri vuodenaikoina eri töissä ja töitä ja siihen liittyvää toimeentuloa voidaan muutoin järjestää niin, että kyse on vakituisesta ja kokoaikaisesta työstä. Esimerkiksi hiihtokeskuksia koskeva työehtosopimus on tältä osin varsin joustava ja pyrkii takaamaan työntekijälle toimeentulon koko vuodeksi.

Huvi- ja teemapuistojen sisällyttämistä kausityöhön pitää harkita ja perustella tarkemmin. Huvi- ja teemapuistot ovat auki usein ympäri vuoden.

Kausityödirektiivi saattaisi helpottaa heikossa asemassa olevien ulkomaisten marjanpoimijoiden tilannetta, mikäli heidän katsottaisiin työskentelevän työsuhteessa. Nykytilanteessa marjanpoimijoiden ei katsota työskentelevän työsuhteessa eikä myöskään yrittäjinä. Työsuhteisten poimijoiden tuloa verotetaan palkkatulona, kausityön alhaisen prosentin mukaan. Työsuhde toisi poimijat myös palkkaturvan piiriin.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry