Opetus- ja kulttuuriministeriö
kirjaamo@minedu.fi

OKM/33/010/2017

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry pitää ehdotettua uudistusta perusteltuna.

SAK näkee, että oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttaminen esitetyllä tavalla selkeyttäisi eri toimijoiden käytänteitä, vastuunjakoa ja saattaisi opiskelijat tasa-arvoiseen tilanteeseen. Nykytilanteeseen verrattuna ehdotus selkeyttäisi lainsäädännöllistä ja hallinnollista menettelyä, kun sääntely koottaisiin nykyisten usean erillislain sijasta yhteen.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain soveltamisalan laajeneminen myös niihin henkilöihin, jotka aiemmin suorittivat ammatillista perustutkintoa näyttötutkintoina ja jotka suorittivat perustutkintoa työvoimakoulutuksena, on parannus nykytilaan nähden.

Kuraattori- ja psykologipalveluiden riittävä ja varhainen tarjoaminen yhtäläisesti kaikille ammatillista perustutkintoa ja valmentavaa koulutusta suorittaville ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä on paitsi kustannussäästöjen myös ennen muuta yksilön elämänhallinnan ja yhteiskuntaan kasvamisen ja kiinnittymien kannalta tarkoituksenmukaista.

SAK painottaa kuitenkin, etteivät hallinnolliset uudistukset saa heikentää palvelujen saatavuutta ja laatua. Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluiden tulee olla opiskelijoiden helposti saatavissa ja saavutettavissa. Tämä kysymys ei ole ratkaistavissa ainoastaan lainsäädäntöä uudistamalla, vaan vaatii toimenpiteitä myös resurssoinnin osalta, jotta palvelut voidaan toteuttaa lain edellyttämällä tavalla. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut tulee järjestää opiskelijoille yhdenvertaisesti. Näiden palveluiden tulee olla oppilaan kannalta tarkoituksenmukaisesti toteutettuja myös SOTE-uudistuksen jälkeen.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK