Valtiovarainministeriö
valtiovarainministerio@vm.fi

Lausuntopyyntönne 16.6.2017
VM078:00/2017

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:ltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi varainsiirtoverolain 4 ja 15 §:n muuttamisesta.

Hallituksen esityksen pääasiallinen sisältö

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolakia siten, että varainsiirtoveroa ei olisi suoritettava tuloverolain 24 §:n mukaisessa toimintamuodon muutoksessa, jossa liikkeen- tai ammatinharjoittaja taikka maa- tai metsätalouden harjoittaja perustaa tätä toimintaa jatkamaan osakeyhtiön, jonka osakkeet hän itse merkitsee. Verovapaus koskisi sekä kiinteää omaisuutta että arvopaperiomaisuutta.

Luonnos hallituksen esitykseksi liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait tulisivat voimaan vuoden 2018 alusta.

Lausuntona luonnokseen hallituksen esitykseksi SAK esittää seuraavaa:

SAK:n näkemyksen mukaan hallituksen esitysluonnoksessa esitetyin perustein voidaan pitää hyväksyttävänä, että tilanteessa, jossa tuloverolain 24 § toiminnan jatkuvuudesta soveltuu saman luonnollisen henkilön yritystoiminnan tai maa- ja metsätalouden harjoittamisen oikeudellisen toimintamuodon muutokseen osakeyhtiöksi, toimintamuodon muutos olisi varainsiirtoverosta vapaa. Varainsiirtoverosta vapaata voisi kuitenkin olla vain samojen henkilöiden aidosti saman toiminnan jatkamisesta osakeyhtiömuodossa. Asian tutkimiseen tuloverotuksen yhteydessä tulee kiinnittää huomiota myös varainsiirtoverotuksen näkökulmasta ja varata Verohallinnolle siihen tarvittavat resurssit.

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan ehdotettujen muutosten arvioidaan pienentävän varainsiirto- ja tuloverokertymiä erityisesti maatilojen osalta vuositasolla 1 - 2 miljoonaa euroa. Liikkeen- ja ammatinharjoittajien osalta esityksellä ei esitysluonnoksen mukaan arvioida olevan merkittäviä verovaikutuksia kuin yksittäistapauksissa. Esityksessä mainitaan, että vaikutusten määrän tarkempi arvioiminen julkiseen talouteen on kuitenkin epävarmaa. Selvää lienee kuitenkin se, että muutos tulee lisäämään maatalouden yhtiöittämisiä, joka tulisi myös tarkemmin ottaa huomioon vaikutusten arvioinnissa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry