Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö
valtiovarainministerio@vm.fi

Lausuntopyyntönne 28.8.2017
VM099:00/2017

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan vuodelle 2018 yleisen kiinteistöveroprosentin sekä muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin vaihteluvälien ala- ja ylärajojen korottamista (yhteensä 50 milj. euroa).

Vuodelle 2019 korotuksia ehdotetaan vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin vaihteluväliin sekä voimalaitosten kiinteistöveroprosentin enimmäismäärään (yhteensä 25 milj. euroa).

Kiinteistöveroa kasvattamalla on voitu lisätä vakaata verotuloa kunnille ja vähentää painetta työn verotuksen kiristämiseen. Kiinteistöveron kohoaminen on kuitenkin nostanut asumisen kustannuksia erityisesti pääkaupunkiseudulla. Toisaalta esityksessäkin todetaan, että kiinteistövero pääomittuu asuntojen hintoihin, joten veron korotukset hillitsevät asuntojen hintojen nousua. Tämä voi helpottaa erityisesti nuorten pääsyä asuntomarkkinoille.

Esityksen mukaan kiinteistöveron nimellinen tuotto on viimeisten kahdeksan vuoden aikana kasvanut 822 miljoonalla eurolla eli 84 prosentilla. Kiinteistöveron nimellistä tuottoa on kasvattanut veroprosenttien vaihteluvälin korottamisen lisäksi muutkin tekijät, kuten kiinteistöveropohjan laajeneminen uudisrakentamisen johdosta sekä rakennusten arvojen korotukset ja tarkistukset.

Hallitusohjelman mukaan kiinteistöveroa piti korottaan yhteensä 100 miljoonalla eurolla hallituskauden aikana. Nyt näyttää siltä, että vero nousee hallituskauden aikana yhteensä 175 miljoonalla eurolla.

SAK pitää kiinteistöveroprosenttien nopeaa korotustahtia huolestuttavana, koska kiinteistöverotuksen arvostamisperusteiden uudistusta ei ole vielä toteutettu. Uudet järjestelmät on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2020. Kun arvostusperiaatteet eivät ole kunnossa, verotusarvo voi ylittää kiinteistön käyvän arvon. Tässä tilanteessa kiinteistöveroprosenttien korotukset voivat synnyttää vastustusta kiinteistöveroa kohtaan ja vaarantaa koko kiinteistöverojärjestelmän hyväksyttävyyden.

Viime vuosina voimalaitosten veroprosenttia on korotettu vähemmän kuin muita kiinteistöveroprosentteja. Tästä syystä voimalaitosten prosenttia esitetään korotettavaksi siten, että kiinteistöverotuksen rakenne pysyisi ennallaan. Jos kiinteistöverotuksen rakennetta halutaan muuttaa, SAK:n mielestä vakituisten asuinrakennusten veroprosentit voisivat olla nykyistä enemmän muita alempia.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry