Keski-Pohjanmaan liitto
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi

Suomen Ammattiliitojen Keskusjärjestö SAK ry toteaa, että Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma kolme linjausta -uudistumisella kasvua, elinvoimaa alueiden verkostoitumisesta ja hyvinvointia kumppanuuksilla ovat hyviä lähtökohtia maakunnan kehittämiselle. Keski-Pohjanmaa on nopeasti kehittyvä maakunta, jonka innovaatiot ja menestyminen on huomioitu muuallakin Suomessa laajasti.

Meneillään oleva maakuntauudistus tuo omat haasteensa maakuntaohjelman toteuttamiseen ja onkin toivottavaa, että uusi maakunnan hallinto sitoutuu maakuntaohjelman toteuttamiseen mutta tarvittaessa pystyy myös muokkaamaan sitä uuden hallinnon tarpeisiin sopivaksi.

Maakunnan edelleen kehittymiselle tärkeää on hyvistä liikenneyhteyksistä huolehtiminen. Sataman syväväylän parantaminen, ratayhteyksiin ja radan kuntoon on kiinnitettävä huomiota samoin kuin teiden kuntoon työmatkaliikenteen ja työntekijöiden liikkuvuuden sujuvoittamiseksi. Lentoliikenteen säilyttäminen ja yhteyksien parantaminen maakunnan alueella turvaa kansainvälisten ja kansainvälistyvien yritysten säilymisen ja/tai sijoittumisen maakunnan alueelle.

Maakunnan ongelmana on korkea-asteen koulutuspaikkojen vähyys, vaikkakin niihin on viime vuosina panostettu runsaasti. Naapuri-maakunnissa näitä koulutuspaikkoja on selkeästi runsaammin. Suuremmasta yhteistyöstä maakuntien välillä ja alueen aktiivisesta markkinoinnista olisi hyötyä sekä alueen elinkeinoelämälle että kunnille. Myös koulutuksen kehittämistä tulisi jatkaa kaikilla asteilla. Ammatillisen koulutuksen reformi vaatii uudenlaista osaamista niin oppilaitoksilta kuin työpaikoilta. Yritysten, oppilaitosten ja järjestöjen yhteistyötä kehittämällä taataan osaavan työvoiman saatavuus ja pysyvyys alueella myös jatkossa.

Alueen nuorisotyöttömyys on pitkään ollut melko korkealla tasolla, vaikka onkin viime vuoden aikana saatu pieneen laskuun. Nuorisotyöttömyyden poistamiseen tarvitaan lisää konkreettisia toimenpiteitä ja panostusta.

Kokonaisuutena maakuntaohjelmaa vuosille 2018–2021 voidaan pitää hyvänä ja monipuolisena suunnitelmana.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry