Sisäministeriö
kirjaamo@intermin.fi

Lausuntopyyntönne 14.7.2017
SM17181635
00.01.05.00
SMDno-2015-870

Ihmiskaupan koordinointia on tärkeää jatkaa. Täytyy kuitenkin tarkkaan miettiä, kuinka monelle taholle ihmiskauppaa koskevat asiat hajautetaan. Lainsäädäntöä kuitenkin tarvitaan. Lainsäädännössä tärkeintä on uhrien auttaminen ja heidän oikeuksiensa toteutuminen. Myös kansainvälinen yhteistyö on merkityksellistä.

Paperittomien ihmisten määrä on Euroopassa lisääntynyt. He ovat haavoittuvia ja alttiita kaikenlaiselle hyväksikäytölle, pimeälle työlle, ihmiskaupalle ja hyvä kasvualusta jopa terrorismille. Tämän vuoksi on olennaista vaikuttaa yhteiskunnallisiin oloihin ja niihin rakenteisiin, jotka aiheuttavat ihmiskauppaa.

Ulkomaalaislain 52 d § mukaan laittomasti Suomessa työskennelleelle voidaan myöntää tilapäinen oleskelulupa vain, jos työntekoon on liittynyt erityistä hyväksikäyttöä. Tämä mahdollistaa oleskeluluvan joillekin sellaisille pakkotyön uhreille, joiden tilanteessa kaikki ihmiskaupan tunnusmerkistöt eivät täyty. Auttamisjärjestelmän apuun pitäisi olla oikeutettuja myös sellaiset Kansainvälisen työjärjestön (ILO) pakkotyöindikaattorien mukaan pakkotyön uhriksi luokiteltavat henkilöt, joiden tapauksissa ihmiskaupan tunnusmerkistö ei täyty kokonaisuudessaan ja rikosta tutkitaan toisella rikosnimikkeellä. Näitä rikosnimikkeitä voivat olla esim. kiskonnantapainen työsyrjintä tai törkeä kiskonta. Harva tapaus tulee viranomaisten tietoon, vaikka tälläkin hetkellä tiedetään että maassa oleskelee mahdollisesti tuhansia kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita, jotka ovat erityisen alttiitta hyväksikäytölle.

Työperäisessä ihmiskaupan ehkäisemisessä tärkeää on saada työnantajat mukaan. Selvitysten mukaan ihmiskaupan mahdollisuus kasvaa pitkissä alihankintaketjuissa. Tämän vuoksi tilaajan vastuuta pitää kehittää niin, että tilaaja vastaa alihankkijansa tekemisestä. Tästä on jo esimerkkinä työsopimuslain 11 luvun säännökset mutta näitä periaatteita on syytä laajentaa. Myös yhteistyötä työnantajien ja työnantajajärjestöjen kanssa on kehitettävä.

GRETA on antanut Suomelle suosituksia ihmiskaupan vastaisessa työssä. Suositukset pitää ehdottomasti pikaisesti panna täytäntöön.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry