Työurasopimus 2012

Työmarkkinajärjestöt hyväksyivät 22.3.2012 neuvottelutuloksen työurien pidentämiseksi eli työurasopimuksen. Sopimuksen mukaiset toimet pidentävät työuria reilulla vuodella ja pienentävät valtiontalouden kestävyysvajetta arviolta kahden miljardin euron verran.

SAK:n keskeinen tavoite työuraneuvotteluissa on ollut sellaisten keinojen löytäminen, joiden avulla työntekijät kokevat mielekkäänä jatkaa työssä nykyistä pidempään. Näitä keinoja onnistuttiin työurasopimuksessa löytämään niin työhyvinvoinnin kuin työterveydenhuollonkin osalta.

Työurasopimus lyhyesti

Mitä sovittiin työelämän kehittämisestä?

Nuorten työllistäminen

 • Keskusjärjestöt etsivät uusia keinoja nuorten työelämään pääsyn helpottamiseksi 30.9.2012 mennessä
 • Liitot neuvottelevat toimialakohtaiset nuorten työllistämissopimukset 30.11.2012 mennessä
 • Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen ja koulutusmahdollisuuksien lisäämiseen alle 30-vuotiaille on varattava riittävät resurssit ja koulutustarjonta

Työssä jatkamisen tukeminen

 • Työeläkelaitokset nykyistä tehokkaammin tukemaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisiä varhaisen tuen toimia
 • Työeläkelaitoksien, Kelan ja STM:n pilottihanke hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi
 • Työeläkelaitosten työhyvinvointitoimintaan pelisäännöt
 • Työterveyshuolto ottaa kokonaisvastuun kuntoutuksen koordinoinnista
 • Työterveyshuollon saatavuutta pienillä työpaikoilla parannetaan eri keinoin
 • Tilaajavastuulakiin kirjataan yritysten velvollisuus tarkistaa alihankintayritysten työterveyshuollon asianmukainen hoitaminen
 • Selvitetään mahdollisuudet saada käyttöön työntekijän terveystietoja sisältävä seurantaväline
 • Terveydenhuoltohenkilöstön työterveyshuollon osaamista tulee kehittää

Työpaikkojen toimet työhyvinvoinnin edistämiseksi

 • Työpaikoilla otetaan käyttöön raamisopimuksen mukaiset ikäohjelmat
 • Työpaikoilla varmistetaan ikäohjelmien soveltaminen yksilötasolla tekemällä yksilölliset työurasuunnitelmat
 • Liitot kartoittavat alakohtaisesti työhyvinvointitoiminnan nykytilan sekä laativat tämän pohjalta yhteisen toimenpideohjelman

Osatyökykyisten työllisyyden parantaminen

 • Selvitetään osatyökyvyttömyyseläkettä ja työeläkekuntoutusta koskevan ikärajan nostaminen 63:sta 68 vuoteen ja osatyökyvyttömyyseläkkeen mahdollistaminen myös kansaneläkkeessä
 • Masennuksen torjuntaa koskevan Masto-hankkeen ehdotusten toimeenpano varmistetaan

Mikä muuttuu työttömyysturvassa vuodesta 2014?

Parannukset

 • Ansioturvalle pääsy helpottuu: 6 kuukauden työskentelyllä saa oikeuden ansiopäivärahaan
 • Aktiiviajan (koulutus, työllistämistoimet) päiväraha paranee ja sen ehdot selkiytyvät: muutosturvan ansio-osaa maksetaan jatkossa kaikille aktiivisille työttömille
 • Pitkän työhistorian (20 v.) jälkeen irtisanottujen päiväraha paranee työttömyyden alussa

Rakenteelliset muutokset

 • Yli kolmen vuoden työhistorialla ansiopäivärahan kesto on enimmillään 500 päivää, ellei kieltäydy aktiivitoimenpiteistä. Aktiivitoimenpiteistä kieltäytyvän päivärahan kesto on 400 päivää.
 • Alle kolmen vuoden työhistorialla päivärahan kesto on enimmillään 400 päivää. Aktiivitoimista kieltäytyvien päivärahan kesto on 300 päivää.
 • Lisäpäivien (ns. putki) ikäraja nousee yhdellä vuodella 1957 ja sitä myöhemmin syntyneillä. 60 vuotta täyttäneellä on oikeus aktiivitoimenpiteisiin, jotka uusivat ansiopäivärahaoikeuden vanhalla päivärahan tasolla.

Mitä sovittiin eläkejärjestelmään?

 • Työeläkkeiden rahoitus turvataan korottamalla työeläkemaksuja 0,4 prosenttiyksikköä molempina vuosina 2015 ja 2016
 • Työmarkkinaosapuolet sitoutuvat neuvottelemaan pitkän aikavälin eläkepolitiikan ja työeläkejärjestelmän uudistuksista
 • Eläkeuudistus voimaan viimeistään 2017 alusta
 • Tavoitteena taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä eläkejärjestelmä
 • Neuvottelujen kohteena ikärajat, varhaiseläkejärjestelmät, työkyvyttömyyseläkkeen tuleva aika, perhe-eläke, palkansaajamaksun vähentäminen eläkepalkasta, eläkkeen karttumat ja niiden alkaminen, indeksit ja eläkemaksut
 • Osa-aikaeläkkeen ikäraja nousee yhdellä vuodella 61 vuoteen vuonna 1954 ja sen jälkeen syntyneillä (voimaan 2015)
 • Varhennettu vanhuuseläke poistuu (voimaan 2014)

Työurasopimukseen liittyvää materiaalia

Työmarkkinakeskusjärjestöjen työurasopimus kokonaisuudessaan
Kalvosarja työurasopimuksesta
Työurasopimuksen työryhmät ja SAK:n edustajat