Kuntavaalit

Kunta-asioista päätämme me kaikki.

1 Kuntapalvelut turvattava

Jokaisella suomalaisella on oikeus päivähoitoon, koulutukseen, terveydenhoitoon, vanhuspalveluihin ja kohtuuhintaiseen asumiseen. Nämä palvelut eivät saa olla liian kaukana eivätkä ne saa tulla liian kalliiksi kuntalaiselle.

Palveluiden laatu on pidettävä lähellä nykyistä tasoa kuntaliitoksista huolimatta. Kaikkein pienituloisimpien kuntalaisten on saatava tarvittavat palvelut kokonaan ilmaiseksi.

Palvelut tuotetaan pääsääntöisesti kunnan omana työnä, mutta osa voidaan hankkia myös muilta toimijoilta. Kunnan on oltava elinvoimainen houkutellakseen yritystoimintaa alueelleen. Se takaa parhaiten myös kunnan oman taloudenpidon ja sitä kautta palvelujen järjestämisen.

2 Kunta on hyvä työnantaja

Jokaisen kunnan on oltava hyvä työnantaja, joka noudattaa lakeja ja sopimuksia. Muutoksista huolimatta työntekijöiden työehdot eivät saa heiketä ja myös työhyvinvoinnista on huolehdittava.

Kuntauudistuksessa henkilöstön on päästävä mukaan valmisteluun alusta asti, jotta voidaan varmistaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ja sitoutuminen muutokseen.

Kunnissa on yksityistä sektoria enemmän määräaikaisia työsuhteita. Kuntien on kiinnitettävä huomiota siihen, että määräaikaisuuksien perusteet täyttyvät ja epätyypillisten työsuhteiden määrä vähenee.

3 Kuntademokratia taattava

Kunnan ylin päättävä elin on vaaleilla valittava valtuusto ja kuntaa koskevat päätökset on tehtävä joka tasolla demokraattisesti ja läpinäkyvästi.

Jos palveluita ulkoistetaan, yksityistetään ja yhtiöitetään liikaa, voi demokraattisuus vähentyä. Kuntalaisten ja vaaleilla valittujen päättäjien mahdollisuudet vaikuttaa esimerkiksi osakeyhtiöiden tekemiin päätöksiin ovat usein hyvin vähäiset.

Jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus vaikuttaa kotikuntansa asioihin esimerkiksi osallistumalla päätöksentekoon valtuuston tai lautakuntien kautta. Avoin vuorovaikutus ja tiivis yhteydenpito kuntalaisten ja päättäjien välillä vahvistaa kuntademokratiaa sekä päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Myös kansalaisjärjestöjen kuuleminen lisää vaikutusmahdollisuuksia.

Tutustu tarkemmin SAK:n lähtökohtiin vuoden 2012 kuntavaaleissa